22 april 2024

De Europese Commissie heeft het werkprogramma van de Europese Innovatieraad (EIC) voor 2024 goedgekeurd. Deze instantie krijgt 1,2 miljard euro, te verdelen via verschillende oproepen tot het indienen van voorstellen. 

Het grootste deel van de financiering gaat naar KMO’s en start-ups, met als doel het ontwikkelen en opschalen van hun “deep tech” innovaties op kritieke gebieden zoals generatieve kunstmatige intelligentie, ruimtevaart, fundamentele grondstoffen, halfgeleiders of kwantumtechnologieën. 

EIC-werkprogramma 2024 

Hoewel het grootste deel van de EIC-financiering betrekking heeft op alle technologiegebieden, geeft het EIC-werkprogramma details over de financiering in drie hoofdregelingen: 

EIC-padvinder 

Hiervoor wordt 256 miljoen euro uitgetrokken om multidisciplinaire onderzoeksteams te ondersteunen bij het uitvoeren van visionair onderzoek dat technologische doorbraken kan genereren. Dit wordt ondersteund door subsidies van maximaal 4 miljoen euro. EIC Pathfinder Challenges kunnen tot 16 oktober worden ingediend. 

Het EIC Pathfinder-programma ondersteunt de ontwikkeling in een vroeg stadium van toekomstige technologieën op lage Technology Readiness Levels 1-3, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek met een hoog risico en hoge baten voor technologische doorbraken. Om een aanvraag in te dienen moet het voorstel een overtuigende langetermijnvisie op een radicaal nieuwe technologie hebben. Thematische gebieden zijn: 

 • “Solar-to-X” apparaten 
 • Naar cement en beton als koolstofput 
 • Op de natuur geïnspireerde alternatieven voor voedselverpakkingen en -folies 
 • Nano-elektronica voor energie-efficiënte slimme randapparatuur 
 • Bescherming van de ruimte-infrastructuur van de EU 

Het programma bevordert onderzoek in samenwerkingsverband. De voorstellen moeten worden ingediend door een coördinator namens een consortium, bestaande uit minimaal drie onafhankelijke juridische entiteiten, elk gevestigd in een andere lidstaat of een geassocieerd land. 

In aanmerking komen universiteiten, onderzoeksorganisaties, MKB-bedrijven, startende bedrijven, industriële partners en natuurlijke personen. Het totale budget van de oproep is €256.000.000 (€120.000.000 EIC Challenges) en dekt 100% van de in aanmerking komende kosten, EU-bijdrage tot 4 miljoen per Challenges-oproep. 

EIC-overgang 

Met 94 miljoen euro is het de bedoeling onderzoeksresultaten om te zetten in onderzoeksmogelijkheden en de resultaten van EIC Pathfinders-projecten en proof-of-concept-projecten van de European Research Council op te volgen. Daarnaast zal het voor het eerst openstaan voor samenwerkingsprojecten die voortvloeien uit de tweede pijler van Horizon Europe over maatschappelijke uitdagingen. Voor EIC Transition zullen de subsidies maximaal 2,5 miljoen euro bedragen. Deze oproep staat open tot 18 september

De EIC Transition financiert innovatieactiviteiten die verder gaan dan het experimentele bewijs van het principe in het laboratorium. Het ondersteunt zowel de rijping en validatie van nieuwe technologieën vanuit het laboratorium naar de relevante toepassingsomgevingen, als de ontwikkeling van een business case en bedrijfsmodel voor de toekomstige commercialisering van de innovatie. 

Een enkele rechtspersoon en een consortium van 2 partners uit 2 landen, en 3-5 partners uit ten minste 3 landen kunnen zich voor deze oproep aanmelden. Met een budget van €94 miljoen en 100% van de subsidiabele kosten. 

EIC-versneller 

Met een budget van €675 miljoen om startende bedrijven en KMO’s te helpen bij het ontwikkelen en opschalen van innovaties met het potentieel om nieuwe markten te creëren of bestaande markten te verstoren. In dit geval zullen de subsidies minder dan €2,5 miljoen bedragen en zullen de investeringen variëren van €0,5 miljoen tot €15 miljoen. Deze oproep staat open tot 3 oktober

De EIC Accelerator ondersteunt bedrijven (voornamelijk starters en KMO’s) bij het opschalen van innovaties met een grote impact die het potentieel hebben om nieuwe markten te creëren of bestaande markten te verstoren. Het richt zich met name op innovaties die voortbouwen op wetenschappelijke ontdekkingen en waarbij aanzienlijke financiering over een lange periode nodig is voordat rendement kan worden gegenereerd. De EIC Accelerator staat open voor innovaties op elk gebied van technologie of toepassing. Voorstellen en kenmerken: 

 • EIC Accelerator Open heeft geen vooraf gedefinieerde thematische prioriteiten en staat open voor voorstellen op elk gebied van technologie of toepassing. 
 • De EIC Accelerator Challenge stelt de volgende reeks strategische kerngebieden en bijbehorende specifieke doelstellingen vast waarvoor zeer innovatieve start-ups en MKB-bedrijven worden uitgenodigd om nieuwe technologieën, baanbrekende oplossingen en baanbrekende innovaties voor te stellen: 
  • Mensgerichte, generatieve AI made in Europe 
  • Virtuele werelden en augmented interactie ter ondersteuning van de realisatie van Industrie 5.0 
  • De slimme rand en kwantumtechnologiecomponenten mogelijk maken 
  • Voedsel uit precisiefermentatie en algen 
  • Op monoklonale antilichamen gebaseerde therapeutica voor nieuwe varianten van opkomende virussen 
  • Hernieuwbare energiebronnen en hun hele waardeketen 

KMO’s, kleine middelgrote ondernemingen of rechtspersonen die van plan zijn een KMO of kleine middelgrote onderneming op te richten in een EU-lidstaat of een geassocieerd land op het moment van ondertekening van het versnellercontract, kunnen een aanvraag indienen voor deze uitnodiging. Het algemene jaarlijkse budget voor deze oproep is 675 miljoen. Aanvragers kunnen een aanvraag indienen voor een subsidiecomponent (70% van de subsidiabele kosten, maximaal 2,5 miljoen euro) in de vorm van een forfaitaire bijdrage en/of een aandelencomponent (maximaal 15 miljoen euro). 

Nieuw en eenvoudiger 

Het EIC-werkprogramma bevat een aantal vereenvoudigingen en verbeteringen: 

 • De vereisten voor financiële verslaglegging voor begunstigden worden geschrapt. 
 • Actualisering van specifieke regels over intellectuele en industriële eigendom om bureaus voor technologieoverdracht meer macht te geven. 
 • Invoering van consensusvergaderingen voor EIC-versnelleraanvragen, met als doel de robuustheid van het evaluatieproces te verbeteren. 
 • Flexibiliteit voor het EIC-fonds om investeringen in geselecteerde bedrijven te verhogen of uit te stellen. 
 • Opening van EIC-overgangsfinanciering om de resultaten van Horizon-samenwerkingsprojecten te monitoren, evenals de resultaten van de Proof of Concept-, Pathfinder- en Defence Fund-projecten. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU pad. Onze experts staan tot uw beschikking om te analyseren hoe uw project past in het Europese herstelfonds NextGenerationEU en om samen met u de volgende stappen te zetten. Neem contact met ons op. 

Teresa Marina 

× How can I help you?