28 oktober 2022

De Europese Commissie heeft een Belgische garantieregeling van 1,5 miljard euro goedgekeurd om gas- en elektriciteitsleveranciers steun te bieden in de context van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Dit als gevolg van de ernstige verstoring die de EU-economie meemaakt. 

Gevolgen van de geopolitieke crisis 

De stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen als gevolg van de huidige geopolitieke crisis en het gebrek aan liquiditeit, dat onder meer verband houdt met betalingsachterstanden bij de eindverbruikers, leiden onvermijdelijk tot een grotere vraag naar werkkapitaal door energieleveranciers. 

In de context van economische onzekerheid als gevolg van de huidige geopolitieke crisis kan België met deze garantieregeling van 1,5 miljard euro liquiditeitssteun bieden om de nodige activiteiten te kunnen voortzetten.  

De Belgische maatregel voor liquiditeitssteun 

België heeft een regeling van 1,5 miljard euro aangevraagd bij de Europese Commissie om iquiditeitssteun te verlenen aan elektriciteits- en gasleveranciers en hun tussenpersonen in de context van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Wie kan steun verwachten? 

  •  Aardgas- en elektriciteitsleveranciers; 
  • Hun tussenpersonen die een vergunning hebben voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan eindgebruikers; 
  • in België.  

Om in aanmerking te komen mogen deze bedrijven niet in financiële moeilijkheden verkeren op het moment dat zij een steunaanvraag indienen. Ook worden garanties verleend door het ministerie van Energie en dekken zij nieuwe werkkapitaalleningen voor maximaal twee jaar. 

Wanneer een leverancier of een tussenpersoon in gebreke blijft, kan dit een ernstig cascade-effect hebben op de energiemarkt in ruimere zin en op de voorzieningszekerheid. Ingrijpen in deze crisissituatie, door het verlenen van een staatsgarantie waardoor de begunstigden toegang krijgen tot de vereiste liquiditeit, is dus noodzakelijk voor de stabiliteit van de energiemarkten en voor de voorzieningszekerheid. 

Regionale steun voor hoge energiekosten 

Er wordt op diverse niveaus gegekeken naar steun die uitgerokken kan worden als gevolg van de crisis die o.a. de Europese lidstaten meemaken, ook op regionaal niceau binnen België 

Voor bedrijven in Vlaanderen en Wallonië die te maken hebben met stijgende energieprijzen en problemen ondervinden op het gebied van werkgelegenheid, productie en koopkracht, hebben de overheden ieders een steunpakket samengesteld. In Vlaanderen enerzijds de compensatie van de gestegen energiekosten en de uitbreiding van de beschikbare kredieten, anderzijds de lancering van een impulsprogramma om de energietransitie te versnellen. In Wallonië gaat dit van directe steun aan bedrijven die te maken krijgen met de stijgende energieprijzen tot leningen en terugbetalingen.   

Binnen het kader van Next Generation EU 

Om de economische crisis als gevolg van Covid 19 op een eerlijke en milieubewuste manier aan te pakken, zal de Europese Commissie de inspanningen op nationaal niveau ondersteunen, met name in de zwaarst getroffen landen, via NEXT Generation EU. Het herstelplan zal middelen aantrekken door het plafond van de eigen middelen tijdelijk te verhogen tot 2% van het bruto nationaal inkomen van de EU, waardoor zij 750 miljard euro kan lenen op de financiële markten. Een deel daarvan zal worden toegewezen aan het herstel- en veerkrachtplan van België.   

De Commissie kwam tot de conclusie dat deze Belgische regeling in overeenstemming is met de voorwaarden uit het tijdelijke crisiskader Next Generation EU: 

  •  Hebben de op grond van de maatregel toegekende leningen uitsluitend betrekking op werkkapitaalbehoeften;  
  • Voldoen de forfaitaire garantiepremies aan de in het tijdelijke crisiskader vastgestelde minimumniveaus en dekken zij maximaal 70% van de hoofdsom van de lening;  
  • Voldoet het maximale leningbedrag per begunstigde waarvoor een garantie kan worden toegekend, aan de voorwaarden van het tijdelijke crisiskader;  
  • Worden de verliezen proportioneel en onder dezelfde voorwaarden gedragen door de kredietinstelling en de Staat; 
  • Wordt de steun uiterlijk op 31 december 2022 toegekend. 

Op basis daarvan heeft de Commissie de steunmaatregel goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten.

Yvette Poumpalova

× How can I help you?