20 november 2023

In een recente ontwikkeling heeft het Directiecomité van de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) het herziene tariefvoorstel van Elia goedgekeurd voor de regulatoire periode van 2024-2027. Deze goedkeuring werpt een scherp licht op de veranderingen in het elektriciteitstarievenlandschap en werpt tegelijkertijd de vraag op hoe deze tarieven zullen bijdragen aan het bredere herstelplan van België en de verschuiving naar duurzame energie. 

De steun vanuit Next Generation EU 

Next Generation EU (NGEU) is een tijdelijk herstelinstrument om de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronaviruspandemie te helpen herstellen. De herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) is de spil van de NGEU, met leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen die door de EU-landen worden ondernomen.  

Om toegang te krijgen tot NGEU-fondsen moet elke lidstaat een nationaal plan van Herstel- en Veerkracht (PHV) ontwikkelen, waarin een samenhangend pakket hervormingen en investeringen voor de periode 2021-26 wordt uiteengezet.    

Van de 750 miljard euro aan Europese NEXT Generation EU-steun is zo’n 4,5 miljard euro bestemd voor België.   

Een stap vooruit in de energie- en bedrijfsstransitie 

De tarieven voor de periode 2024-2027 zijn tot stand gekomen in een context van hoge inflatie, maar ze worden vooral gedreven door de noodzaak om Elia de benodigde middelen te verschaffen voor de uitvoering van haar ambitieuze investeringsprogramma. Dit programma, dat is goedgekeurd in het kader van het federale ontwikkelingsplan, speelt een cruciale rol bij het faciliteren van de overgang naar duurzame energie in België. Het is bedoeld om Elia in staat te stellen haar essentiële taken uit te voeren in deze tijd van groeiende aandacht voor milieubewustzijn en koolstofneutraliteit. 

Het budget dat door de CREG is goedgekeurd, vertoont een interessante dynamiek: het ligt 10% lager dan het initiële tariefvoorstel dat Elia eerder dat jaar had ingediend. Ondanks deze reductie zullen de elektriciteitstransmissietarieven echter aanzienlijk stijgen, met een gemiddelde toename van 77% gedurende de periode 2024-2027. Het is opvallend dat deze tarieven in 2024 over het algemeen stabiel zullen blijven in vergelijking met de huidige tarieven die momenteel van kracht zijn (2023). Vanaf 2025 wordt echter een aanzienlijk sterkere stijging verwacht. 

Het Belgische herstelplan dat streeft naar een duurzame toekomst 

Deze goedkeuring en de bijbehorende tariefveranderingen zijn niet alleen van belang voor consumenten, maar hebben ook directe implicaties voor bedrijven en ondernemingen in België. De verhoogde tarieven kunnen leiden tot aanzienlijke operationele kostenstijgingen voor bedrijven die afhankelijk zijn van elektriciteit voor hun dagelijkse activiteiten. Het is cruciaal voor deze bedrijven om hun energie-efficiëntie te optimaliseren en innovatieve manieren te verkennen om hun ecologische voetafdruk te verminderen. 

Wat deze goedkeuring nog relevanter maakt, is de bredere context van het herstelplan van België. Het land heeft zich ten doel gesteld om zich te herstellen van economische uitdagingen, met een specifieke nadruk op het stimuleren van duurzame groei en het bevorderen van milieubewuste praktijken. Een deel van dit herstelplan omvat investeringen in de energietransitie, wat de goedkeuring van deze tarieven begrijpelijker maakt. De vraag rijst echter hoe deze tariefstijgingen zich zullen verhouden tot de bredere doelstellingen van het herstelplan. 

België, net als vele andere landen, streeft naar een groene en duurzame toekomst. De goedkeuring van deze tarieven suggereert een sterke toewijding aan de energietransitie, maar er moet ook aandacht zijn voor de bredere gevolgen voor bedrijven. Het is een delicate balans tussen het ondersteunen van duurzame initiatieven en ervoor zorgen dat de economische activiteiten niet onnodig worden belast. 

Het Belgische herstelplan dat de energietransitie vooruit helpt 

Een ander belangrijk aspect dat niet over het hoofd mag worden gezien, is de rol van België in de Europese energietransitie. Als lid van de Europese Unie wordt van België verwacht dat het bijdraagt aan de overgang naar schone energiebronnen en de vermindering van de CO2-uitstoot. De goedkeuring van deze tarieven duidt op een bereidheid om in deze inspanningen te investeren, maar het is van cruciaal belang dat deze investeringen effectief bijdragen aan de bredere Europese doelstellingen. 

Bedrijven in België moeten nu strategieën ontwikkelen om zich aan te passen aan deze veranderende tariefsituatie en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzaamheidsdoelen. Dit kan onder meer door 

  • Het implementeren van energiebesparende maatregelen 
  • Het verkennen van hernieuwbare energiebronnen  
  • Het omarmen van innovatieve technologieën  

Daarnaast is samenwerking met overheidsinstanties en brancheorganisaties essentieel om een evenwichtige aanpak te waarborgen die zowel economische groei als ecologische duurzaamheid bevordert. 

Kortom, de goedkeuring van de elektriciteitstarieven voor de periode 2024-2027 markeert een belangrijke mijlpaal in de Belgische energietransitie en het bredere herstelplan. Het is nu aan bedrijven en beleidsmakers om samen te werken aan een evenwichtige uitvoering van deze tarieven, waarbij duurzame groei wordt gestimuleerd zonder de economische vitaliteit onnodig te belemmeren. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?