26 augustus 2022

De Europese Commissie heeft een wijziging goedgekeurd waarbij de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun wordt verlengd om het voor de lidstaten gemakkelijker te maken steun te verlenen aan ondernemingen die te maken krijgen met stijgende energiekosten.   

Wijziging van het tijdelijke kaderregeling

In de door de Europese Commissie voorgestelde wijziging worden nieuwe vormen van staatssteun voorgesteld die per geval en onder bepaalde voorwaarden kunnen worden verleend:   

 1. Steun voor bedrijven die worden getroffen door verplichte of vrijwillige gasbeperkingen.  
 2. Steun voor het vullen van gasopslaginstallaties  
 3. Overgangssteun en in de tijd beperkte steun voor de overschakeling op meer vervuilende fossiele brandstoffen, afhankelijk van energie-efficiëntie-inspanningen en om lock-in-effecten te voorkomen  
 4. Steun voor het afsluiten van verzekeringen voor bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van voorraden naar en van Oekraïne.  

REPowerEU  

De Commissie wil het tijdelijke crisiskader uitbreiden met twee extra steunmaatregelen die in overeenstemming zijn met het REPowerEU-plan:   

 • Maatregelen om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen: de lidstaten kunnen regelingen opzetten voor investeringen in hernieuwbare energie. Daarbij wordt speciaal belang gehecht aan hernieuwbare waterstof, biogas en biomethaan.  
 • Maatregelen om industriële processen koolstofvrij te maken: de lidstaten zullen steun kunnen verlenen voor investeringen om fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen via elektrificatie, energie-efficiëntie en hernieuwbare waterstof.   

Deze steun kan worden verleend tot 30 juni 2023.  

Waardevoorstel   

Het tijdelijke crisiskader voorziet in drie soorten steun voor de lidstaten. Na de goedkeuring van de wijziging wordt de staatssteun als volgt verdeeld:   

 1. De landen mogen beperkte steunbedragen toekennen aan bedrijven die door de energiecrisis zijn getroffen: De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is:  
  • 62.000 euro per getroffen bedrijf in de landbouwsector.  
  • 75.000 euro per getroffen bedrijf in de visserij- en aquacultuursector.  
  • 500.000 euro per getroffen bedrijf in de rest van de sectoren.  
 2. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven over voldoende liquide middelen beschikken: de Lid-Staten kunnen overheids- en particuliere leningen verstrekken tegen gesubsidieerde rentevoeten. Bovendien zullen gesubsidieerde staatsgaranties worden verstrekt om ervoor te zorgen dat de banken leningen blijven verstrekken aan alle door de crisis getroffen bedrijven.  
 3. Compensatie van bedrijven voor extra kosten als gevolg van uitzonderlijk hoge gas- en elektriciteitsprijzen: Dergelijke steun mag in om het even welke vorm worden verleend, inclusief rechtstreekse subsidies. In de wijziging wordt gepreciseerd dat de lidstaten steun mogen verlenen om op te treden tegen de stijgende energiekosten, ter dekking van maximaal 70% van het gas- en elektriciteitsverbruik van de begunstigde in dezelfde periode van het voorgaande jaar. 

NextGenerationEU helpt de Europese Unie de schade te boven te komen die door de pandemie van het coronavirus is veroorzaakt, zowel in economisch als in sociaal opzicht. Het is een instrument om de ecologische crisis aan te pakken en stelt de EU in staat groener, digitaler, veerkrachtiger en beter voorbereid op toekomstige uitdagingen te worden.    

Diego Gonzalez Armesto 

× How can I help you?