4 november 2022

In oktober 2022 deelt het Federale voorakkoord toekomstige plannen die een impact hebben op o.a. de fiscaal voordelige behandeling van inkomsten uit auteursrechten. Het geeft een inzicht over de toekomst van deze fiscale steunmaatregel, de invulling daarvan en het effect op de te betalen belastingen binnen bepaalde sectoren. Tot dusver zijn deze noties nog niet omgezet in een concrete hervorming. Het kan het Belgische innovatielandschap een pak minder aantrekkelijk maken. 

Wat zijn auteursrechten? 

Indien een belastingplichtige inkomsten ontvangt uit de overdracht of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, zijn deze in principe belastbaar als roerende inkomsten

  • Het tarief van de roerende inkomstenbelasting is lager dan het tarief van de beroepsinkomstenbelasting, zodat de werknemer een lagere belasting ontvangt 
  • Dit is een middel om de aantrekkingskracht van uw bedrijf te vergroten 

Auteursrechten zijn een inkomen dat breed geïnterpreteerd kan worden. Daardoor kunnen meerdere sectoren hier een fiscaal voordeel uit halen, denk maar aan IT, consultancy en meer. 

Wie komt in aanmerking voor deze fiscale maatregel? 

In het algemeen kunnen Belgische private ondernemingen en openbare instellingen genieten van verschillende fiscale stimuli en regelingen. Deze beïnvloeden zowel uw belastbaar inkomen als uw belastingaan-gifte.  

  • Elke onderneming met in aanmerking komende werknemers (graad en activiteit) 
  • Betaling van beroepsinkomstenbelasting in België 

Maar uitgewerkt in 2008, waren de auteursrechten bedoeld voor de creatie van een werk. De regeling kan wettelijk breed geïnterpreteerd worden waardoor diverse sectoren zoals media, consultancy, informatica, IT, kunsten, … hun personeel of zichzelf deels in auteursrechten kunnen uitbetalen. Als gevolg komt een hele waaier aan ondernemingen in aanmerking voor deze fiscale maatregel en moedigt België op deze manier de innovatie aan. 

Welke veranderingen staan er op de agenda? 

De Federale regering wenst een strenger plafonds voor de auteursrechten en de toepassing daarvan in België. Het voorakkoord geeft aan dat het regime bijgestuurd zou kunnen worden: 

  • Kunstenaars, letterkundigen en mensen die een door auteursrechten beschermd werk overdragen aan een derde voor mededeling aan het publiek of voor openbare uitvoering, blijven onder de auteursrechten vallen. 
  • Voor game designers zal geval per geval beoordeeld worden of ze aan de definitie voldoen. 
  • Voor wie niet meer van het regime gebruik kan maken, wordt een overgangsperiode van één jaar voorzien. 

De fiscus beschouwt inkomsten uit auteursrechten als een roerend inkomen waarop maar 15% roerende voorheffing moet worden betaald. Bovendien mag voor de laagste inkomstenschijf 50% aan forfaitaire kosten worden afgetrokken. 

Overgangsperiode van een jaar 

Voor de bedrijven die geen gebruik meer kunnen maken van het regime, geldt een overgangsperiode van een jaar, namelijk het kalenderjaar 2023

Het voorstel zou zijn dat alle bedrijven die in het kalenderjaar 2022 gebruikmaken van het regime dat in 2023 nog voor de helft kunnen.  

  • 2022: alle inkomsten onder 64.070 euro komen in aanmerking voor een behandeling als roerende inkomsten 
  • 2023: alle inkomsten onder de helft van dat bedrag, rekening houdend met indexering, komen nog maar in aanmerking.   

FI Group volgt de beslissingen op de voet en blijft op de hoogte van enige veranderingen die een invloed kunnen hebben op de fiscale maatregel, de invulling en toepassing daarvan. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?