1 maart 2022

Eind 2019 heeft België de definitieve versie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2021-2030 ingediend bij de Europese Commissie. Hier zijn ook mobiliteit, wetenschap, financiën, defensie, landbouw, zowel op federaal als regionaal niveau, betrokken. Samen richten ze zich op de transitie naar een koolstofarme samenleving en bieden ze vandaag financiering aan om die ambitie waar te maken. 

Wat zijn de strategische doelstellingen van het plan? 

In het plan wordt beschreven hoe het land zal bijdragen tot de langetermijndoelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Het doel is de overschakeling naar een duurzamer, betrouwbaarder en betaalbaarder energiesysteem voor het België van morgen. 

 • Het waarborgen van veilige en betaalbare energie: zoeken naar een gemeenschappelijk punt tussen milieu-, economische en sociale efficiëntie;
 • De burger centraal stellen in het energiesysteem: inwoners en bedrijven in staat stellen, aanmoedigen en betaalbare keuzes aanbieden die het meest effectief en efficiënt zijn om de doelstellingen te bereiken;
 • De betrokkenheid rond de initiatieven van alle overheidsniveaus garanderen.

FI Group zet zich in voor duurzaamheid en de overgang naar een koolstofarme samenleving. Rekening houdend met de doelstellingen van het plan zijn de volgende vijf energiedimensies in de sector vatbaar voor verandering en evolutie tegen 2030:

 1. Decarbonisatie: de reductie van koolstof door de vermindering van broeikasgasemissies en hernieuwbare energie 
 2. Energie-efficiëntie: het verminderen van de hoeveelheid energie die nodig is om producten en diensten te leveren
 3. Energiezekerheid: een energiemix creëren op basis van een flexibele capaciteit, lastenverschuiving, opslag en hernieuwbare energie 
 4. Energiemarkt: de infrastructuur voor energietransmissie verbeteren, de flexibiliteit verhogen door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, en energiearmoede aanpakken 
 5. Onderzoek en innovatie: de innovatie in en door bedrijven opvoeren om hun concurrentievermogen te versterken 

De zes grootste sectoren

De hindernissen van de industrieën

België heeft een open economie en ligt in het hart van een zone met intense economische activiteit. De economie is grotendeels opgebouwd uit de volgende zes markten:  

 • Energie (lees hier meer over Vlaamse energiebesparingsprojecten)
 • Transport (lees hier meer over het lot van deze sector)
 • Industrie 
 • Afval  
 • Huisvesting  
 • Landbouw 

Elk van deze sectoren is een bron van broeikasgassen, waarbij drie grote markten de grootste struikelblokken vormen voor België: emissies in verband met energieverbruik, vervoer en industriële processen

Subsidies voor innovatie en energiebesparing

De investeringen in groene en duurzame maatregelen van de afgelopen 30 jaar hebben de emissies beïnvloed en hebben geleid tot een daling in alle zes grote sectoren. In België is de uitstoot van alle broeikasgassen gedaald door: 

 • Investeringen in de overschakeling op andere brandstoffen en energie-efficiëntie 
 • Koolstoflekkage 
 • De sluiting van de metaalindustrie 
 • Overschakeling van vaste naar gasvormige brandstoffen  
 • De ontwikkeling van biomassabrandstoffen 

De door het wegvervoer veroorzaakte emissies zijn sinds 1990 wel voortdurend toegenomen. Dit is te wijten aan het steeds toenemende aantal auto’s en het steeds grotere verkeer. De groei van het verkeer is de laatste jaren echter aanzienlijk vertraagd. 

Daarnaast stelt België subsidies beschikbaar voor bedrijven die innovatieve en energiebesparende maatregelen willen nemen (zowel op federaal, regionaal als lokaal niveau). Bedrijven die investeren in rationeel energiegebruik of groene energie kunnen steun en advies krijgen over toelagen en premies zoals:

 • Het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)
 • Het Waalse Agentschap pour l’Enterprise et l’Innovation (AEI) en het Agentschap de la Recherche et des Technologies (SPW Recherche)
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Agentschap Innoviris

Elke subsidie heeft haar eigen voorwaarden voor het indienen van een aanvraag: FI Group gaat de uitdaging aan om deze te identificeren en de beste match te vinden voor uw project; de aanvraagmethodes en deadlines te begrijpen en over de nodige projectkennis te beschikken; te investeren in de ontwikkeling van uw projectdossier met de nodige technische en administratieve voorbereiding.

Met als doel over de belangrijkste kennis te beschikken alvorens een beslissing te nemen over een geschikte investering(en).

Energiepact: veilig, duurzaam en betaalbaar

De interfederale energiepact baseert zich op een gemeenschappelijke ambitie voor de energietransitie en wordt door de drie gewestelijke regeringen en de federale regering erkend als een belangrijk streven voor verdere evolutie. 

De grote uitdaging van het nationale beleid is om de behoeften op een efficiënte, veerkrachtige en transparante manier te verzekeren. Daarom streeft België naar een drievoudig optimum dat tegen 2050 moet worden bereikt: 

 • Milieu-efficiëntie: de koolstofarme samenleving, de vermindering van de milieueffecten (zoals afval) en de beheersing van de uitstoot van andere vervuilende stoffen; 
 • Economische efficiëntie: het potentieel om nieuwe lokale activiteiten te creëren, het effect van deze strategie op de productiekosten van bedrijven en hun concurrentievermogen;
 • Sociale efficiëntie: het in de hand houden van de uitgaven van deze overgang om de kosten en baten eerlijk te verdelen tussen de huidige en de toekomstige generaties, waarbij ervoor wordt gezorgd dat alle burgers tijdens deze verandering worden gesteund.

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.

Yvette Poumpalova

× How can I help you?