13 april 2022

Om de economische crisis als gevolg van Covid 19 op een eerlijke en milieubewuste manier aan te pakken, zal de Europese Commissie de inspanningen op nationaal niveau ondersteunen, met name in de zwaarst getroffen landen, via NEXT Generation EU. Het herstelplan zal middelen aantrekken door het plafond van de eigen middelen tijdelijk te verhogen tot 2% van het bruto nationaal inkomen van de EU, waardoor zij 750 miljard euro kan lenen op de financiële markten. Een deel daarvan zal worden toegewezen aan het herstel- en veerkrachtplan van België.  

4,5 miljard euro voor het Belgisch herstel 

België is een van de eerste landen die een voorfinanciering (770 miljoen euro) heeft ontvangen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF). Hiermee kan worden begonnen aan de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die in het Belgische herstel- en weerbaarheidsplan zijn uiteengezet.  

Van de 750 miljard euro aan Europese NEXT Generation-steun is zo’n 4,5 miljard euro bestemd voor België. 70% van het overeengekomen planbudget zal tussen 2021 en 2022 worden uitbetaald.  

Financiering van het Belgische herstel- en weerbaarheidsplan 

Het herstel van de economie is een kans om de overgang naar een duurzamere, slimmere en inclusievere groei te versnellen en tegelijk de sociaal-economische en klimaatbestendigheid te versterken.  

België zal zijn volledige subsidietoewijzing in het kader van het Fonds voor herstel en veerkracht (RRF), met een totaalbedrag van 4,5 miljoen euro, gebruiken. Het nationale RRP wordt volledig gefinancierd via niet-terugvorderbare subsidies, waarbij tot dusver 770,11 miljoen euro aan subsidies is uitbetaald (niet-terugvorderbare financiële bijdragen). De zes doelstellingen van het Belgische NHRP moeten tegen 2026 zijn bereikt. 

Het Belgische nationale herstel- en weerbaarheidsplan zal worden gestructureerd rond zes strategische assen, waarbij elke as specifieke maatregelen en uitgaven omvat. Elk van deze assen past binnen een of meer van de hoofdpijlers waarop de herstel- en veerkrachtfaciliteit is gebaseerd: 

Initiatieven van de verschillende regeringen 

De in-het-nationale-RRP-opgenomen maatregelen maken deel uit van een reeks bredere initiatieven van de verschillende regeringen van het land, die zij aanvullen, consolideren of voortzetten. 

1.- Vlaamse regering 

In september 2020 werd het herstel- en veerkrachtplan “Vlaamse Veerkracht” van de Vlaamse Regering aangekondigd. Het plan, goed voor een bedrag van 4,3 miljard euro en vertaald in 35 clusters en 180 weerbaarheidsmaatregelen, steunt op 7 speerpunten: 

 1. De economie en de samenleving duurzamer maken  
 2. Investeren in infrastructuur  
 3. Vlaanderen digitaal omvormen  
 4. Investeren in mensen en talent  
 5. Het Vlaamse zorg- en welzijnsstelsel versterken  
 6. Omgaan met de coronacrisis en Brexit  
 7. De overheid efficiënter maken 

Naast de 4,3 miljard euro aan eenmalige herstelmiddelen, investeert de Vlaamse regering ook in andere herstelmaatregelen zoals zorg, werkgelegenheid en onderwijs. 

2.- De Waalse regering   

Het doel van “Get Up Wallonia”, het Waalse herstel- en veerkrachtlplan, bestaat erin de collectieve intelligentie van de burgers en de actieve krachten in te zetten om het gewest een visie en een programma van concrete en ambitieuze acties te bezorgen. Het plan, waaraan in december 2020 de laatste hand is gelegd, zal de regio in staat stellen de sociaaleconomische crisis en de gezondheidscrisis het hoofd te bieden en de veerkracht van de samenleving en haar vermogen om nieuwe uitdagingen aan te gaan, te verbeteren.   

De Waalse regering voert 51 acties en 18 maatregelen uit met doelstellingen die vertaald zijn in 4 missies:   

 1. Beheer van de noodsituatie op gezondheidsgebied  
 2. De economische en sociale gevolgen van de crisis zo veel mogelijk beperken  
 3. De sociaaleconomische activiteit nieuw leven inblazen om een positieve spiraal van vooruitgang op gang te brengen  
 4. De veerkracht van de samenleving en haar vermogen om nieuwe uitdagingen aan te gaan, versterken

3.- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In juli 2020 heeft de Brusselse regering een eerste deel van haar herstel- en veerkrachtplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd als antwoord op de Covid-19-crisis. Het herstelplan werd opgedeeld in twee fasen: 

 1. Een reeks maatregelen die rechtstreeks van invloed zijn op de door de crisis getroffen personen en ondernemingen die overheidssteun nodig hebben omdat zij zich in een precaire situatie bevinden op het cruciale moment van het einde van de eerste lockdown.
 2. Stimulansen om de koopkracht en de activiteit van de openbare en de privésector te ondersteunen, zodat de werkgelegenheid voor de Brusselaars behouden blijft;  
  • Herschikkingsmaatregelen om de modellen van stedelijke ontwikkeling, productie, consumptie en solidariteit te herdenken om ze weerbaarder te maken. 

4.- De Duitstalige Gemeenschap 

De bijdrage van de Duitstalige Gemeenschap aan het Belgische herstelplan is gekoppeld aan het regionale strategische ontwikkelingsplan “Regionales EntwicklungsKonzept”. Op basis van dit bestaande plan heeft de gemeenschap nagegaan welke aanvullingen of aanpassingen vandaag nodig zouden kunnen zijn. Sinds juni 2020 publiceert zij maandelijkse monitoringverslagen over de ontwikkeling van de economie in Oost-België en om gerichte maatregelen te nemen om de crisis te verzachten. 

De interfederale structuur van het toezicht: hoe nu verder? 

Het toezicht op de uitvoering van de mijlpalen en doelstellingen van het plan vindt zowel op interfederaal niveau als op het niveau van elke afzonderlijke entiteit plaats. 

De coördinatie van het plan op interfederaal niveau is in handen van de staatssecretaris voor Herstel en Strategische Investeringen. Deze blijft het contactpunt van de Europese Commissie op technisch niveau tijdens de uitvoering van het RRP. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten.

Yvette Poumpalova

× How can I help you?