15 juni 2022

Begrijpen hoe fiscale steunmaatregelen werken en welke voor u beschikbaar zijn om u in staat te stellen meer controle te nemen over uw financiën. FI Group legt 5 soorten fiscale stimulansen uit om u te helpen uw fiscale strategieën op elkaar af te stemmen en uw financiële doelstellingen te bereiken. 

Wie moet belasting betalen in België?  

Alle handelsvennootschappen in België zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Wettelijke mechanismen maken het mogelijk om het nominale tarief te verlagen. Verschillende fiscale stimulansen voor particulieren en bedrijven maken van België een van de aantrekkelijkste plaatsen om zich te vestigen en zaken te doen.  

Sommige Belgische belastingen worden op gewestelijk niveau geïnd en geheven, andere worden door individuele gemeenten beheerd.   

Wat zijn fiscale steunmaatregelen?  

Uw belastbaar inkomen is het inkomen dat overblijft na aftrek van onder meer sociale zekerheidsbijdragen, persoonlijke toelagen en beroepskosten.  

Belgische privé-ondernemingen en openbare instellingen kunnen profiteren van verschillende fiscale stimulansen en regelingen. Deze hebben een invloed op zowel het belastbaar inkomen als de belastingaangifte.  

 • Elke onderneming met in aanmerking komende werknemers (graad en activiteit);  
 • Betalen van beroepsinkomstenbelasting in België.  

FI Group België bestaat uit een team van deskundige consultants die klaar staan om u wegwijs te maken in de vijf verschillende fiscale steunmaatregelen waarmee wij u kunnen bijstaan: 

1.- Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers   

Binnen deze nationale fiscale stimulans kan tot 80% van de bedrijfsvoorheffing worden gerecupereerd door een onderneming. Binnen dit ondernemingsinstrument dient met het volgende rekening gehouden te worden:  

 • Een specifiek diploma (vanaf bachelor)    
 • Betrokken bij R&D-activiteiten    

Deze vrijstelling kan van toepassing zijn op:  

 • Ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers met een doctoraatsdiploma, burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs en houders van sommige masterdiploma’s.   
 • Ondernemingen die het loon betalen of toekennen aan onderzoekers die betrokken zijn bij onderzoeksprojecten in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten of hogescholen in de Europese Economische Ruimte (EER) of met erkende wetenschappelijke instellingen (geen vereisten inzake diploma’s);   
 • Jonge innoverende ondernemingen (cf.noot) die wetenschappelijk personeel in dienst hebben (onderzoekers, onderzoekstechnici, projectleiders in onderzoek en ontwikkeling)  

2.- Verhoogde investeringsaftrek  

De investeringsaftrek vermindert het bedrag waarover belasting moet worden betaald. Het bedrag van de aftrek wordt bepaald door het percentage van de investering.  

De wet Corona III heeft het basispercentage van de investeringsaftrek verhoogd van 8% tot 25% voor investeringen die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 worden gedaan. Deze maatregel wordt nu verlengd voor investeringen die tot 31 december 2022 worden gedaan.  

Deze nationale stimulans, die bedoeld is om ondernemingen aan te moedigen in België te investeren, is vooral bedoeld voor milieuvriendelijke investeringen in O&O of voor energiebesparende investeringen.  

 • Een verlaging van het bedrag waarop belasting moet worden betaald   
 • Het bedrag wordt onder meer bepaald door de categorie van investering  

De investeringen moeten betrekking hebben op:  

 • Afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa  
 • Die nieuw worden verworven of gerealiseerd  
 • Gedurende het kalenderjaar of het belastingjaar,  
 • En die in België worden gebruikt voor beroepsactiviteiten.  

De investeringsaftrek wordt toegepast op de winsten of voordelen van het belastbaar tijdperk waarin u de voormelde vaste activa hebt verworven of verwezenlijkt. 

3.- Innovatie-inkomstenaftrek (IPBox)  

Om het bedrag van de inkomsten waarop belasting moet worden betaald te verminderen, verminderen intellectuele eigendomsrechten de belastbare basis van de onderneming. Deze kunnen worden verworven via geoctrooieerde producten, ontwikkelde software, kwekersrechten, …  

 • De netto-inkomsten uit intellectuele-eigendomsrechten kunnen worden afgetrokken van 85% van de vennootschapsbelasting  
 • Inkomsten uit innovatie kunnen bijkomend worden afgetrokken  

Via de innovatie-inkomstenaftrek kunnen de netto-inkomsten uit verschillende intellectuele eigendomsrechten voor 85% worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting. De innovatie-inkomstenaftrek geldt voor de volgende intellectuele eigendomsrechten:   

 • Octrooien en aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s);   
 • Kwekersrechten   
 • Auteursrechtelijk beschermde software;   
 • Aanwijzingen voor weesgeneesmiddelen;   
 • Gegevens- en/of marktexclusiviteit (voor gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen voor menselijk of dierlijk gebruik)  

De aftrek is van toepassing op zelfontwikkelde intellectuele-eigendomsrechten en op intellectuele-eigendomsrechten die zijn verworven van of in licentie zijn gegeven aan gelieerde of niet-gelieerde derde partijen. Marketing immateriële activa, zoals handelsmerken, zijn uitgesloten.   

4.- Vermindering van kadastrale inkomsten en vermindering van onroerende voorheffing   

Industriële belastingen houden ook verband met de kadastrale activa van een onderneming (gebouw en machines). De verleende dienst bestaat in het herzien van de belastbare grondslag om deze te optimaliseren (en te verminderen), op basis van de analyse van de activa en het gebruik van de onderneming.  

5.- Auteursrechten 

Indien een belastingplichtige inkomsten ontvangt uit de overdracht of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, zijn deze in principe belastbaar als roerende inkomsten.   

Het tarief van de roerende inkomstenbelasting is lager dan het tarief van de beroepsinkomstenbelasting, waardoor de werknemer een lagere belasting ontvangt.   

 • Dit is een middel om de aantrekkingskracht van uw onderneming te verhogen    

Om investeringen in O&O+I verder aan te moedige, helpen onze FI Group consultants bij het identificeren, implementeren en onderhouden van de nodige financiële processen. Wij ondersteunen u bij het begrijpen en onderscheppen van de beschikbare R&D+I mogelijkheden.

     

Yvette Poumpalova

× How can I help you?