Dutchnl
20 september 2023

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de structuurfondsen die de Europese Unie heeft opgericht om de doelstellingen van het regionaal beleid te realiseren. Het regionaal beleid van de Europese Unie heeft als doel de verschillen in ontwikkelingsniveau tussen de verschillende regio’s te overbruggen.  

Wat is het Vlaamse EFRO-programma?  

Het potentieel van Vlaanderen ontsluiten  

Het Vlaamse EFRO-programma voor 2021-2027 is gericht op het versterken van de duurzame groei en het concurrentievermogen in Vlaanderen. Tegelijk versnelt het de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie. Dit initiatief draagt aanzienlijk bij tot een substantiële vermindering van de Vlaamse CO2-uitstoot en sluit aan bij de doelstellingen van de Europese Green Deal.  

Strategische focusgebieden  

Economisch herstel en toekomstige groei  

COVID-19 heeft de prioriteiten herschikt door economisch herstel en vernieuwing tot de kern van het programma te maken. Er wordt speciale aandacht besteed aan digitalisering en duurzame stedelijke ontwikkeling, wat de prioriteiten weerspiegelt die zijn uiteengezet in het post-COVIDherstelplan van Vlaanderen. Bovendien anticipeert het programma op de gevolgen van Brexit, vooral in regio’s en sectoren die nauw verbonden zijn met het Verenigd Koninkrijk, zoals de haven- en visserijsector in West-Vlaanderen.  

Projectsubsidies: Innovatie stimuleren  

Het Vlaamse EFRO-programma financiert projecten die de duurzame groei en het concurrentievermogen van Vlaanderen versterken en tegelijk de overgang naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnellen. Deze bijdrage speelt een cruciale rol in de aanzienlijke vermindering van de Vlaamse CO2-uitstoot en de uitvoering van de Europese Green Deal. Het beheer van EFRO valt onder de bevoegdheid van de afdeling Europese Programma’s van het Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (Beheersautoriteit). Om de rekrutering van projecten te vergemakkelijken, projectpromotoren te ondersteunen en toezicht te houden op goedgekeurde projecten, werden zeven EFRO-contactpunten opgericht – één per provincie en twee in de grote steden Antwerpen en Gent.  

De strategische aanpak van EFRO  

Drie pijlers voor succes  

De programmastrategie is gebouwd op drie strategische lijnen: twee inhoudelijke prioriteiten en één betreffende de aanpak:  

1. Slim Vlaanderen  

Vlaanderen heeft consequent geïnvesteerd in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) en heeft daarmee zijn positie in de top van innovatieve regio’s veiliggesteld. Het programma erkent echter het belang van het naar de markt brengen van ontwikkelde of in ontwikkeling zijnde kennis, waardoor kennisvalorisatie en -overdracht een belangrijke focus wordt.  

2. Duurzaam Vlaanderen  

In lijn met het engagement van de Vlaamse regering om over te schakelen naar een circulaire economie, zal EFRO de nadruk leggen op energie-efficiënte renovaties van private en sociale woningen en openbare gebouwen, het bevorderen van de productie en het verbruik van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling, klimaatadaptatie, duurzame multimodale mobiliteit en de circulaire economie.  

3. Vlaanderen Investeert  

Het programma blijft de nadruk leggen op grotere investeringsprojecten omwille van hun bewezen vermogen om een aanzienlijke impact te genereren. Waar mogelijk zullen deze projecten gekoppeld worden aan operationele projecten, die ook als afzonderlijk projecttype behouden zullen blijven.  

Geïntegreerde territoriale ontwikkeling  

Voor de programmaperiode 2021-2027 herintroduceert het programma het concept van geïntegreerde territoriale investeringen (ITI), dat oorspronkelijk door de Europese Commissie werd gelanceerd voor de periode 2014-2020. Binnen een ITI kunnen lidstaten een specifieke geïntegreerde strategie ontwikkelen voor een bepaald gebied en middelen van verschillende assen, operationele programma’s en fondsen bundelen.  

In het Vlaamse EFRO-programma worden drie van dergelijke strategieën toegepast, waarbij een complementaire aanpak wordt gehanteerd met middelen uit zowel EFRO- als ESF-fondsen:  

  1. Limburg ITI: de specifieke omschakelingsuitdagingen in de provincie aanpakken, in het bijzonder na de sluiting van Ford Genk, met het SALK Turbo plan als basis.  
  1. West Vlaanderen ITI: Gebaseerd op het strategisch plan ‘West Deal’, gericht op een toekomstgerichte transformatie van de provincie West-Vlaanderen.  
  1. ITI Kempen: Inspelen op de sociaaleconomische en territoriale uitdagingen in deze regio, geworteld in het ‘Dynamisch Actieplan Kempen-Dynak’.  

Acties binnen een ITI moeten afgestemd zijn op de specifieke strategie van de regio en beantwoorden aan de doelstellingen van het Operationeel Programma.  

Een groenere toekomst voor Vlaanderen  

Het Vlaamse EFRO-programma voor 2021-2027 houdt de belofte in van een slimmer en groener Vlaanderen. Met een sterke focus op economisch herstel, innovatie, duurzaamheid en territoriale ontwikkeling is het klaar om Vlaanderen naar een toekomst te leiden die niet alleen economisch vitaal is, maar ook ecologisch verantwoord. Terwijl we de uitdagingen van het post-COVID tijdperk en de repercussies van Brexit navigeren, blijft EFRO zich inzetten om positieve verandering in deze dynamische en evoluerende regio te katalyseren. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?