20 april 2023

Nederlandse regeling bestrijdt gestegen energiekosten  

In maart 2023 heeft de Europese Commissie een nieuwe Nederlandse regeling van 1,4 miljard euro goedgekeurd. De bedoeling is steun te verlenen aan energie-intensieve kleine en middelgrote bedrijven die geconfronteerd worden met hogere energiekosten in het kader van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. De regeling is goedgekeurd in het kader van het tijdelijke kader voor staatssteun voor crisis en overgang om steunmaatregelen te stimuleren in sectoren die cruciaal zijn om de groene transitie te versnellen en de afhankelijkheid van brandstof te verminderen.   

Rechtstreekse subsidies ter ondersteuning van Nederlandse bedrijven

Nederland heeft bij de Commissie, op grond van het tijdelijke crisis- en overgangskader, een regeling van 1,4 miljard euro aangemeld ter ondersteuning van energie-intensieve KMO’s die geconfronteerd worden met hogere energiekosten in de context van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.  

 • De steun zal de vorm aannemen van beperkte steunbedragen in de vorm van rechtstreekse subsidies.  

Het doel van de regeling is een deel van de gestegen kosten voor aardgas en elektriciteit te dekken en de gevolgen ervan te verzachten voor de ondernemingen die deze kosten momenteel niet kunnen dragen. Zij zal beschikbaar zijn voor:  

 • KMO’s in alle sectoren  
 • die in Nederland actief zijn;   
 • wier aankopen van aardgas en elektriciteit ten minste 7% van hun jaaromzet bedragen;  
 • voor het jaar 2022.  

Kredietinstellingen en andere financiële instellingen zijn van de regeling uitgesloten. Elke potentiële begunstigde heeft recht op een steunbedrag dat 50% van de in aanmerking komende kosten dekt, met een maximum van 160 000 euro.  

Meer in detail: de steun  

 • Zal niet meer bedragen dan 250.000 euro per bedrijf dat actief is in de primaire productie van landbouwproducten, 300.000 euro per bedrijf dat actief is in de sectoren visserij en aquacultuur en 2 miljoen euro per bedrijf dat actief is in alle andere sectoren; a  
 • En vóór 31 december 2023 worden verleend.  

Meer over de nieuwe kaderregeling  

Op 9 maart 2023 heeft de Commissie een nieuw tijdelijk crisis- en overgangskader goedgekeurd ter bevordering van steunmaatregelen in sectoren die cruciaal zijn voor de overgang naar een net-nul economie, in lijn met de Green Deal Industrial Plan. Samen met de wijziging van de algemene groepsvrijstellingsverordening die de Commissie op dezelfde dag goedkeurde, zal het tijdelijke crisis- en overgangskader bijdragen tot snellere investeringen en financiering voor de productie van schone technologie in Europa. Het zal de lidstaten ook helpen bij de uitvoering van specifieke projecten in het kader van nationale herstelplannen die onder het toepassingsbereik ervan vallen.  

Het nieuwe kader wijzigt en verlengt ten dele het tijdelijke crisiskader, dat op 23 maart 2022 werd aangenomen om de lidstaten in staat te stellen gebruik te maken van de flexibiliteit waarin de staatssteunregels voorzien om de economie te ondersteunen in de context van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Het tijdelijke crisis- en overgangskader voorziet in de volgende soorten steun die door de lidstaten kunnen worden verleend:  

 • Beperkte steunbedragen, in welke vorm dan ook, voor bedrijven die worden getroffen door de huidige crisis of door de daaropvolgende sancties en tegensancties, tot het verhoogde bedrag van 250.000 euro en 300.000 euro in de sectoren landbouw, respectievelijk visserij en aquacultuur, en tot 2 miljoen euro in alle andere sectoren;  
 • Liquiditeitssteun in de vorm van staatsgaranties en leningen met rentesubsidie. In uitzonderlijke gevallen en met strikte voorzorgsmaatregelen kunnen de lidstaten aan energiebedrijven voor hun handelsactiviteiten overheidsgaranties van meer dan 90% dekking verstrekken, wanneer deze worden verstrekt als niet-gefinancierde financiële zekerheid aan centrale tegenpartijen of clearingleden.  
 • Steun ter compensatie van hoge energieprijzen. De steun, die in elke vorm kan worden verleend, zal ondernemingen, met name intensieve energiegebruikers, gedeeltelijk compenseren voor extra kosten als gevolg van uitzonderlijke stijgingen van de gas- en elektriciteitsprijzen.   
 • Maatregelen om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. De lidstaten kunnen regelingen opzetten voor investeringen in alle hernieuwbare energiebronnen, waaronder hernieuwbare waterstof, biogas en biomethaan, opslag en hernieuwbare warmte, ook via warmtepompen, met vereenvoudigde aanbestedingsprocedures die snel kunnen worden uitgevoerd, terwijl er voldoende waarborgen zijn om gelijke concurrentievoorwaarden te beschermen.   
 • Maatregelen die het koolstofvrij maken van industriële processen vergemakkelijken. Om de diversificatie van de energievoorziening verder te versnellen, kunnen de lidstaten investeringen ondersteunen om fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen door middel van elektrificatie, energie-efficiëntie en de overschakeling op het gebruik van hernieuwbare en op elektriciteit gebaseerde waterstof die aan bepaalde voorwaarden voldoet, met uitgebreide mogelijkheden om de decarbonisatie van industriële processen die overschakelen op brandstoffen op basis van waterstof te ondersteunen.   
 • Maatregelen ter ondersteuning van de vermindering van de vraag naar elektriciteit  
 • Maatregelen om investeringen in sleutelsectoren voor de overgang naar een netto-nuleconomie verder te versnellen, waardoor investeringssteun mogelijk wordt voor de vervaardiging van strategische apparatuur, namelijk batterijen, zonnepanelen, windturbines, warmtepompen, elektrolytische cellen en koolstofafvang en -opslag, alsmede voor de productie van belangrijke onderdelen en voor de productie en recycling van verwante kritieke grondstoffen.  

Maatregelen die bijzonder belangrijk zijn om de groene overgang te versnellen en de brandstofafhankelijkheid te verminderen, zullen van kracht blijven tot 31 december 2025. Dit betreft met name maatregelen om de uitrol van hernieuwbare energie en energieopslag te versnellen, maatregelen om het koolstofvrij maken van industriële processen te vergemakkelijken en maatregelen om investeringen in sleutelsectoren voor de overgang naar een netto-nuleconomie verder te versnellen. 

FI Group kan waardevolle ondersteuning bieden aan ondernemingen van elke omvang die hun O&O financieringsstrategie willen optimaliseren. Door te helpen bij het beoordelen van de R&D behoeften, het identificeren van financieringsbronnen, het ontwikkelen van een financieringsstrategie, het ondersteunen van het aanvraagproces en het monitoren en evalueren van de O&O activiteiten, kunnen onze deskundige adviseurs ervoor zorgen dat de onderneming de beschikbare middelen zo effectief mogelijk gebruikt om haar strategische doelstellingen te bereiken. 

Yvette Poumpalova

× How can I help you?