19 juli 2022

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de Belgische kaart voor de toekenning van regionale steun van 1 januari 2022 tot 31 december 2027 in het kader van de herziene Richtlijnen Regionale Steun (RRS). FI Group houdt u op de hoogte van de laatste wijzigingen en updates.  

Wat zijn de Richtlijnen Regionale Steun?  

Het uiteindelijke doel van regionale staatssteun is het ondersteunen van economische ontwikkeling en werkgelegenheid. In de richtlijnen inzake regionale steun (RSS) zijn de regels uiteengezet volgens welke de lidstaten staatssteun kunnen verlenen aan ondernemingen ter ondersteuning van investeringen in nieuwe productiefaciliteiten in de minder bevoorrechte regio’s van Europa of ter uitbreiding of modernisering van bestaande faciliteiten.   

In de richtlijnen geeft de Europese Commissie aan onder welke voorwaarden regionale steun overeenstemt met de interne markt en stelt zij de criteria vast aan de hand waarvan wordt bepaald welke gebieden aan de steunvoorwaarden voldoen. De gebieden met de grootste achterstand worden als volgt afgebakend

 • A-regio’s: omvatten de ultraperifere regio’s en de regio’s waarvan het BBP per inwoner lager is dan of gelijk is aan 75% van het EU-gemiddelde,   
 • Van tevoren afgebakende C-regio’s: die de voormalige “a-regio’s” en dunbevolkte gebieden omvatten.  

De richtlijnen bevatten ook regels voor de lidstaten om regionale-steunkaarten op te stellen (de geografische gebieden waar ondernemingen regionale staatssteun kunnen ontvangen, en in welke intensiteiten). Voor België is deze kaart in juli 2022 goedgekeurd, maar zij moet nog worden gepubliceerd.  

Op de regionale-steunkaart van België zijn de Belgische regio’s afgebakend die voor investeringssteun in aanmerking komen. Op de kaart zijn ook de maximale steunintensiteiten in de in aanmerking komende regio’s vastgesteld.  

De steunintensiteit is het maximumbedrag aan staatssteun dat per begunstigde kan worden toegekend, uitgedrukt als een percentage van de in aanmerking komende investeringskosten.  

Waarom een herziening van de richtlijnen in 2022?  

De herziene RSS, die sinds 1 januari 2022 van kracht zijn, stellen de lidstaten in staat de minst begunstigde Europese regio’s te helpen hun achterstand in te halen en de verschillen op het gebied van economisch welzijn, inkomen en werkloosheid te verkleinen. Zij bieden de lidstaten ook meer mogelijkheden om regio’s met overgangsproblemen of structurele uitdagingen te ondersteunen.  

De herziene RSS omvatten verscheidene doelgerichte aanpassingen om de regels te vereenvoudigen en om rekening te houden met de ervaring die bij de toepassing van de vorige regels is opgedaan:   

 • Hogere maximale steunintensiteiten om de doelstellingen van de Europese Green Deal en de Digitale Strategie te ondersteunen door extra stimulansen mogelijk te maken voor investeringen in de achterstandsgebieden van de EU.   
 • Verscheidene steunintensiteitsverhogingen:  
  • Voor afgelegen gebieden,   
  • Voor grensgebieden,   
  • Voor achtergestelde gebieden die transitieperiode meemaken,  
  • Voor gebieden die met een bevolkingsafname te kampen hebben.   
 • Voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) blijven de maximale steunintensiteiten hoger dan voor grote ondernemingen.  

In de herziene RSS worden sterke beschermingsmechanismen in stand gehouden om te voorkomen dat lidstaten overheidsgeld gebruiken om banen van de ene EU-lidstaat naar de andere te verplaatsen, hetgeen van essentieel belang is voor eerlijke concurrentie op de interne markt.  

Wat zijn de gevolgen voor de Belgische regio’s?  

Voor alle betrokken gebieden kunnen de maximale steunintensiteiten worden verhoogd met 10 procentpunten voor investeringen door middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor investeringen door kleine ondernemingen, voor hun initiële investeringen met subsidiabele kosten tot 50 miljoen euro.  

Om regionale verschillen aan te pakken, heeft België niet-vooraf afgebakende C-gebieden aangewezen:  

 • Delen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
 • De provincie Limburg   
 • De provincie Oost-Vlaanderen  
 • De provincie West-Vlaanderen  
 • De provincie Brabant-Wallonië  
 • De provincie Henegouwen  
 • De provincie Luik   
 • De provincie Namen  

In deze gebieden varieert de maximale steunintensiteit voor grote ondernemingen tussen 10% en 15%, afhankelijk van hun BBP per hoofd van de bevolking en hun werkloosheidspercentage.  

 • De regio Luxemburg behoort tot de meest achtergebleven gebieden in de EU, met een BBP per hoofd van de bevolking van minder dan 75% van het EU-gemiddelde. Zij komt in aanmerking voor steun met een maximale steunintensiteit voor grote ondernemingen van 30%. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.  

Yvette Poumpalova

× How can I help you?