19 november 2021

België, dat 5,9 miljard euro zal ontvangen uit het Europees herstel- en weerbaarheidsfonds Next Generation EU, waarvan het Vlaams Gewest bijna 1,5 miljard euro zal ontvangen. In de komende maanden zal het Vlaams Gewest verschillende subsidies openen om energiebesparende projecten te bevorderen.

Energiebesparende projecten

Groene stroom

Het Vlaamse Gewest zal op 1 december de derde oproep tot het indienen van voorstellen voor Groene Stroom ter bevordering van energiebesparende projecten openen. De oproep, met een budget van 5 miljoen euro, zal twee suboproepen omvatten:

 1. 500.000 euro is bestemd voor projecten “Zonnepanelen” met een investeringsvermogen van meer dan 40 kW tot en met 2 MW, geplaatst op marginale grond en drijvende zonnepanelen en windturbines met een nominaal vermogen van meer dan 10 kW tot en met 300 kW.
 2. De resterende 4,5 miljard euro is bestemd voor “overige zonnepanelen”-projecten; meer gebruikelijke zonneprojecten die niet op marginale grond worden geplaatst en niet drijven op waterpartijen.

Ecologie Premium Plus

De Vlaamse regering wil bedrijven ertoe aanzetten hun processen in een milieuvriendelijke en energiebesparende gewesten te organiseren door een deel van de extra investeringskosten die met deze acties gepaard gaan, voor haar rekening te nemen.

Ondernemingen die in het Vlaamse Gewest investeren, komen in aanmerking voor steun en ontvangen een terugbetaling van 15 tot 55% van de extra kosten van de initiële investering. Deze premie houdt rekening met de volgende criteria:

 • De omvang van de onderneming
 • Het soort technologie
 • Ecogetal
 • Bijkomende kosten

Het totale bedrag van de subsidies die aan een onderneming worden toegekend, bedraagt maximaal 1.000.000 euro voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag.

Strategische ecologiesteun

Een ander project met energiebesparende tendensen, en om zowel KMO’s als grote bedrijven aan te moedigen te investeren in technologieën die door hun uniciteit en specificiteit niet kunnen worden gestandaardiseerd, opent de Vlaamse regering binnenkort een Strategische ecologiesteun.

Bedrijven zullen in aanmerking komen voor subsidies van 20-40%, afhankelijk van:

 • Het type investering (milieu, energie, hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling).
 • De ecoklasse waartoe een technologie behoort volgens haar ecologienummer;
 • De grootte van het bedrijf.

Het totale bedrag aan subsidies dat aan een bedrijf wordt toegekend, bedraagt maximaal 1.000.000 euro over een periode van drie jaar.

Groene warmte, restwarmte of een warmtenet

Het Vlaams Gewest lanceert binnenkort een nieuwe oproep tot het indienen van aanvragen om investeringen in groene warmte, restwarmte of een warmtenet te bevorderen. Zowel bedrijven als andere aanvragers uit de doelgroep kunnen een aanvraag indienen voor deze steun.

Met de subsidies zullen de volgende installaties worden gesteund:

 • Gelegen in het Vlaamse Gewest
 • die geen groenestroomcertificaten of WKK-certificaten toegekend hebben gekregen.
 • Die niet in aanmerking komen voor groene steun of strategische groene steun.

Groene warmte

 • Investering van nieuwe nuttige installaties voor groene warmte met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth (of een uitbreiding met meer dan 300 kWth)
  • biomassa
  • van grootschalige zonneboilers met een openingsoppervlak van meer dan 425 m², waarbij uitsluitend afgedekte collectoren worden toegepast, waarbij de transparante isolatielaag, niet zijnde kasbeglazing, een geïntegreerd geheel vormt met de collector
  • van bronenergieopslag met of zonder grootschalige centrale warmtepomp
  • koude-warmteopslag met of zonder grootschalige centrale warmtepompen
  • grootschalige warmtepompen
  • water/water-warmtepompen waarbij de verdamper warmte onttrekt aan de energie-efficiënte stadsverwarming met een ontwerp-aanvoertemperatuur aan de productiezijde van de energie-efficiënte stadsverwarming tussen 20 °C en 70 °C, op voorwaarde dat de water/water-warmtepompen energie-efficiënte stadsverwarming zijn in dezelfde steunaanvraag worden ingediend
  • geconcentreerde zonne-energie (CST) met een openingsoppervlak van meer dan 600 m².

Afvalwarmte

 • Nieuwe of gerenoveerde installaties
 • de bron van de warmte is proceswarmte, die vrijkomt bij een proces dat
  • niet tot doel heeft warmte, elektriciteit of mechanische energie te produceren
  • of niet kan worden gecontroleerd op de warmtebehoefte
 • wat de toepassing van de afvalwarmte betreft, moet het gaan om
  • een toepassing die niet tot gevolg heeft dat het gebruik van reeds beschikbare restwarmte wordt verminderd
  • een toepassing die niet kan leiden tot de toekenning van groenestroomcertificaten of warmtekrachtkoppelingscertificaten
  • een aanvullend gebruik van afvalwarmte voor
   • het voorzien in de energiebehoefte van een ander proces
   • het op de juiste temperatuur houden van opgeslagen stoffen
   • de verwarming van woon- of kantoorgebouwen
   • de verwarming van andere gebouwen dan woon- en kantoorgebouwen, met uitzondering van de verwarming van deze gebouwen door rechtstreekse luchtverwarming
   • de productie van koeling waarbij de nuttige afvalwarmte wordt bepaald als de geproduceerde nuttige koeling gedeeld door een referentie-prestatiecoëfficiënt van 250%.

Warmtenetwerk

Investeringen in energie-efficiënte warmtenetten. Dit zijn warmtenetten die ten minste:

 • 50% warmte uit hernieuwbare energiebronnen halen;
  • 50% afvalwarmte;
  • 50% uit een combinatie van hernieuwbare energiebronnen en afvalwarmte;
  • 75% van een combinatie van hoogwaardige warmte en kracht; 75% van een combinatie van WKK en afvalwarmte; 75% van een combinatie van WKK en hernieuwbare energiebronnen;
  • 75% van een combinatie van hoogwaardige WKK, groene warmte of afvalwarmte.

CPT-programma: Ondersteuning van infrastructuurprojecten voor (semi-)openbare belasting

Met het actieplan “Clean Power for Transport (CPT)” wil de Vlaamse regering de nadruk leggen op de omschakeling naar emissievrije transportmiddelen en transportmiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen.

Ter uitvoering van het programma voor draadloos elektrisch gereedschap zal binnenkort via jaarlijkse oproepen tot het indienen van voorstellen een oproep worden gedaan voor een aantal projecten in verband met laadinfrastructuur.

Bedrijven, lokale entiteiten en organisaties kunnen een aanvraag indienen voor deze subsidie van maximaal 300.000 euro en maximaal 1.000 euro per oplaadpunt.

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten

Teresa Marina

× How can I help you?