12 juli 2021

Vorige week heeft de Europese Commissie een positief oordeel gegeven over het nationaal herstelplan dat de Belgische federale regering en de deelstaten eind april hebben ingediend. Met de 5,9 miljard euro subsidies die in het kader van de Recovery and Resilience Facility – de kern van NextGenerationEU – worden uitgekeerd, zal steun worden verleend voor de uitvoering tegen 2026 van nodige investerings- en hervormingsmaatregelen die België heeft voorgesteld om sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.

Het nationale plan van België gaat in op de prioriteiten en belangrijkste uitdagingen van de Europese Unie inzake klimaatverandering, digitale transitie, onderzoek en innovatie, en structurele hervormingen.

Een stimulans voor de digitale en groene omschakeling van België

Waar de EU verwachtte dat minstens 37% van de middelen zou worden besteed aan klimaatdoelstellingen, zal België niet minder dan 50% van zijn budget aan deze doelen uitgeven. Dat zal gebeuren via renovatieprojecten en energieprestaties van openbare en private gebouwen (o.a. sociale huisvesting), de inzet van groenere energietechnologieën zoals koolstofarme waterstofproductie, en hervormingen die de overgang naar groene mobiliteit dienen te versnellen.

De toegekende budgetten omvatten 1,3 miljard euro voor duurzaam vervoer (elektrische bussen, laadstations, fietspaden) inclusief de overgang naar een park van “emissievrije” bedrijfswagens, 1 miljard euro voor de renovatie van gebouwen, 600 miljoen euro voor de productie en het vervoer van waterstof, energie-eilanden en het opvangen en transporteren van CO2, en 400 miljoen euro voor biodiversiteit en klimaataanpassing. Geen enkele maatregel in het Belgische plan ondermijnt de milieudoelstellingen, aldus de Commissie.

De digitale transitie omvat 27% van de middelen (20% was nodig), met name voor de ontwikkeling van een 5G-netwerk en glasvezel (specifiek in het Waals Gewest), maar ook voor de digitalisering van scholen, administraties, justitie en gezondheidsdiensten (585 miljoen), digitale opleiding en inclusie (277 miljoen) en cyberveiligheid (79 miljoen).

Op sociaal vlak zal 52% van de investeringen van het Belgische plan waarschijnlijk een positief effect hebben op de gelijkheid van mannen en vrouwen, terwijl 27% van de investeringen gericht is op de sociale dimensie. “De focus op het verbeteren van digitale vaardigheden en toegang tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen zou een positief effect moeten hebben op de werkgelegenheid en moeten bijdragen aan de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten”, merkt de Commissie op.

De economische en sociale veerkracht van België versterken

Er wordt in ruime mate rekening gehouden met de economische en sociale uitdagingen waarop de Commissie de afgelopen twee jaar de nadruk heeft gelegd, met name de beheersing van de overheidsuitgaven, de budgettaire en sociale houdbaarheid van de pensioenen, enz.

Een andere eigenheid van het Belgische plan: dankzij de open economie zal het land sterk profiteren van de fall-out van het Next Generation EU-stimuleringspakket (NGEU, 750 miljard euro) van andere EU-landen. Door een deel van de economische output van de lidstaten die meer subsidies ontvangen naar zich toe te trekken, zal de Belgische economie meer groeien dan haar aandeel in de subsidies zou doen vermoeden. Zo wordt verwacht dat de directe impact van de NGEU in 2025 en 2026 0,4% van het Belgische bbp zal bedragen, maar de extra effecten zullen deze impact doen toenemen tot 0,9%. En dit zonder de impact van de structurele hervormingen mee te rekenen, aldus de Commissie.

Hoe gaat het in zijn werk?

De lidstaten (via de Europese Raad) moeten het plan nu binnen een maand valideren, zodat de Commissie snel de 770 miljoen euro kan uitbetalen die aan België zijn toegewezen als voorfinanciering voor de start van het plan in zijn geheel.

België zal dan om nieuwe stortingen kunnen vragen, conform de met de-Commissie-overeengekomen-richtlijnen en doelstellingen.

Als de eerste evaluaties positief zijn, kan het land overwegen om al in het tweede kwartaal van 2022 nog eens 847 miljoen te ontvangen. En aangezien het tot dusver alleen subsidies heeft gevraagd, kan het ook nog een beroep doen op leningen van de Recovery and Resilience Facility (RRF) als onderdeel van de Next Generation EU.

Om toegang te krijgen tot de middelen die in het kader van de RRF aan België zijn toegewezen, moeten publieke en private entiteiten projecten ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren die in overeenstemming zijn met de prioriteiten van het Belgische nationale herstelplan en met de prioriteiten die door de regeringen zijn vastgesteld, zowel op regionaal als op federaal niveau.

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten. 

× How can I help you?