5 oktober 2022

Het Nationaal Energie- en Klimaatplan focust op de Belgische ambities om over te schakelen naar een koolstofarme samenleving. Om dit te bereiken is zowel nationale als gewestelijke financiering nodig. De Brusselse regering heeft onder meer de oprichting van een Economisch Transitiefonds in september 2022 goedgekeurd. Met 10 miljoen euro wil dit fonds bedrijven ondersteunen die de keuze maken voor economische transitie, door te kiezen voor meer hulpbronnenefficiënte modellen.  

Een blik op België 2030  

Eind 2019 diende België bij de Europese Commissie de definitieve versie in van het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2021-2030. Naast energie en klimaat gaat het om mobiliteit, wetenschapsbeleid, financiën, defensie, landbouw, zowel op federaal als regionaal niveau. Samen focussen ze op de transitie naar een koolstofarme samenleving en bieden ze vandaag financiering aan om die ambitie waar te maken.  

Het plan schetst hoe het land zal bijdragen aan de langetermijndoelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies in het kader van het Akkoord van Parijs. Het doel is de overgang naar een duurzamer, betrouwbaarder en betaalbaarder energiesysteem voor het België van morgen.   

Lucht-, klimaat- en energiebeheer in Brussel  

De Brusselse code voor lucht-, klimaat- en energiebeheer (COBRACE) werd in 2013 aangenomen en is sindsdien blijven evolueren. Deze code omvat talrijke maatregelen inzake energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, vervoer, luchtkwaliteit en klimaat.  

 • Samenbrengen van regionaal lucht-, klimaat- en energiebeleid;   
 • De energiebehoefte minimaliseren;  
 • De afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen verminderen;  
 • Energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken;  
 • Rationeel energiegebruik bevorderen;  
 • De energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen verbeteren; 
 • De milieueffecten in verband met de mobiliteitsbehoeften verminderen;  
 • De overheid tot een voorbeeld maken inzake de energieprestaties van gebouwen, vervoer en rationeel energiegebruik.  

In 2021 zijn nieuwe maatregelen in deze code opgenomen:  

 • Vaststelling van doelstellingen voor de vermindering van de directe en indirecte gewestelijke broeikasgasemissies . Het Gewest moet tegen 2050 koolstofneutraliteit bereiken door de directe gewestelijke emissies in 2030 met ten minste 40%, in 2040 met 67% en in 2050 met 90% te verminderen ten opzichte van 2005. Het methodologisch kader zal uiterlijk op 1 januari 2023 door Leefmilieu Brussel worden voorgesteld.   
 • De oprichting van een onafhankelijk Comité van Klimaatdeskundigen om de afstemming tussen gewestelijke beleidslijnen en maatregelen en de klimaatdoelstellingen te beoordelen;  
 • Het verbod op de plaatsing van kolen- en olieverwarmingsinstallaties, respectievelijk vanaf september 2021 en juni 2025.  

Het Brussels Lucht-Klimaat Energieplan (PACE) werd in 2016 binnen deze code aangenomen en stelt 64 maatregelen en 144 acties voor.  

 • Het doel is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in staat te stellen zijn emissies tegen 2025 met 30% te verminderen (ten opzichte van 1990) en zijn doelstellingen op het gebied van lucht en energie te bereiken 
 • De sectoren die de meeste broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen uitstoten (bouw, vervoer, …) aanpakken  
 • De productie van hernieuwbare energie aanmoedigen  
 • De thema’s lucht, klimaat en energie integreren in het Brusselse beleid 

De oprichting van het Economisch Transitiefonds in 2022  

In september 2022 heeft de Brusselse regering de oprichting goedgekeurd van een Fonds voor Economische Transitie, waarvoor 10 miljoen euro wordt uitgetrokken. Het doel van dit fonds is bedrijven te ondersteunen die kiezen voor economische transitie door efficiëntere modellen voor hulpbronnen aan te nemen.   

Het zal bedrijven helpen bij hun energie-efficiëntie in het kader van het Air Climate Energy Plan, dat tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 47% te verminderen.  

Een extra instrument om economische kansen te creëren  

Het Fonds voor Economische Transitie is een bijkomend instrument dat het mogelijk moet maken om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken en tegelijk economische kansen te bieden aan de Brusselse ondernemingen. Zijn opdracht bestaat erin diegenen te financieren die kiezen voor economische transitie door de invoering van koolstofarme, circulaire of regeneratieve economische modellen.   

Het Fonds voor Economische Transitie zal bedrijven financieren via leningen, medefinanciering door banken, quasi-aandelenkapitaal of minderheidsparticipaties in bedrijven.  

Het zal financieren:  

 • Ondernemingen die, om de ecologische voetafdruk van hun activiteiten te verkleinen, investeringen doen in verband met de volgende thema’s: energie-efficiëntie (isolatie, warmtekrachtkoppeling, renovatie van gebouwen, enz.), de overgang naar schone mobiliteit, hernieuwbare energie, de kringloopeconomie, de optimalisatie van processen op het gebied van energie, enz.  
 • Ondernemingen die oplossingen ontwikkelen om andere bedrijven te helpen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  

De investeringen van het Economisch Transitiefonds bedragen minimaal 80.000 euro en maximaal 1.500.000 euro.  

Voor meer informatie over het in aanmerking komen voor dit fonds, de analyse van uw onderneming en economische situatie en ondersteuning bij de aanvraag, kunt u contact opnemen met een expert consultant van FI Group. Na een audit staat deze klaar om u te helpen met de aanvragen en voorwaarden voor toegang tot het Economisch Overgangsfonds. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?