4 december 2023

De oproep voor het Innovatiefonds zal 4 miljard euro beschikbaar stellen om innovatieve technologieën voor het koolstofarm maken van de economie naar Europa te brengen.

Categorieën van het Innovatiefonds

Met een deadline van 9 april 2024 heeft het Innovatiefonds zijn budget verdubbeld ten opzichte van de vorige oproep, waardoor aanvragen in vijf verschillende categorieën mogelijk zijn:

 • Proefprojecten: 200 miljoen voor projecten met de nadruk op diepgaande ontkoling en een CAPEX van meer dan ¤ 2,5 miljoen.
 • Productie van schone technologie: 1,4 miljard euro voor projecten met een CAPEX van meer dan 2,5 miljoen euro, met de nadruk op de productie van onderdelen voor hernieuwbare energie, energieopslag, warmtepompen en waterstofproductie.
 • Kleinschalige algemene ontkoling: 200 miljoen euro voor projecten met een CAPEX tussen 2,5 en 20 miljoen euro.
 • Middelgrote algemene ontkoling: projecten met een CAPEX tussen 20 miljoen euro en 100 miljoen euro krijgen een budget van 500 miljoen euro.
 • Grootschalige algemene ontkoling: 1,7 miljard euro zal beschikbaar zijn voor projecten met een CAPEX van meer dan 100 miljoen euro.

In aanmerking komende projecten

 • Net Zero Technologieën – Productie: Bouw en exploitatie van productiefaciliteiten voor de productie van specifieke onderdelen voor:
  • Hernieuwbare energie-installaties, inclusief hun aansluiting op het elektriciteits-/ warmtenet.Elektrolytische cellen en brandstofcellen.Oplossingen voor energieopslag, waaronder zowel batterijen als andere opslagoplossingen voor stationair en mobiel gebruik, voor opslag binnen de dag en voor opslag gedurende lange tijd.Warmtepompen.
  • Alleen projecten met een totale kapitaaluitgave van meer dan 2.500.000 EUR komen in aanmerking voor dit thema.

 • Net Zero Technologieën – Algemene ontkoling – Kleinschalige projecten:
  • Activiteiten ter ondersteuning van de innovatie in koolstofarme technologieën en processen in de sectoren die zijn opgenomen in bijlage I en bijlage III van de EU-ETS-richtlijn 2003/87, met inbegrip van het milieuveilig afvangen en gebruiken van koolstof (CCU).Activiteiten ter stimulering van de bouw en exploitatie van projecten die gericht zijn op de milieutechnisch veilige afvang en geologische opslag van CO2 (CCS)Activiteiten die bijdragen aan de bouw en exploitatie van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslagAlleen projecten met een totale kapitaaluitgave van meer dan 2 500 000 EUR en maximaal
  • 20 000 000 EUR komen in aanmerking voor dit thema.

 • Net Zero Technologieën – Algemene ontkoling – Middelgrote projecten
  • Activiteiten ter ondersteuning van de innovatie in koolstofarme technologieën en processen in de sectoren die zijn opgenomen in bijlage I en bijlage III van de EU-ETS-richtlijn 2003/87, met inbegrip van milieuveilige koolstofafvang en -gebruik (CCU).Activiteiten ter stimulering van de bouw en exploitatie van projecten die gericht zijn op de milieutechnisch veilige afvang en geologische opslag van CO2 (CCS)Activiteiten die bijdragen aan de bouw en exploitatie van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslagAlleen projecten met een totale kapitaaluitgave van meer dan 20 000 000 EUR en maximaal
  • 100 000 000 EUR komen in aanmerking voor dit thema.

 • Net Zero Technologieën – Pilots
  • Bouw en exploitatie van proefprojecten die zich richten op het valideren, testen en optimaliseren van zeer innovatieve, diepgaande ontkolingsoplossingen in alle sectoren die in aanmerking komen voor steun uit het Innovatiefonds.Pilootprojecten kunnen dus betrekking hebben op: sectoren vermeld in Bijlage I en Bijlage III van de EU ETS Richtlijn 2003/87, inclusief milieuveilige afvang en gebruik van koolstof (CCU)
  • Alleen projecten met een totale kapitaaluitgave van meer dan 2 500 000 EUR komen in aanmerking voor dit onderwerp.

 • Veiling Innovatiefonds 2023 – RFNBO Waterstof
  • Installatie van nieuwe RFNBO waterstofcapaciteit (d.w.z. waterstofproductiecapaciteit waarvoor op het moment van de subsidieaanvraag de start van de werkzaamheden nog niet heeft plaatsgevonden) evenals de geverifieerde en gecertificeerde productie van RFNBO waterstof uit die installaties (in kg geproduceerd volume) voor een periode van maximaal 10 jaar.
  • Alleen projecten met een minimaal geïnstalleerd vermogen van de elektrolyser van minstens 5 MWe komen in aanmerking.

 • Net Zero Technologieën – Algemene ontkoling – Grootschalige projecten
  • Activiteiten ter ondersteuning van de innovatie in koolstofarme technologieën en processen in de sectoren die zijn opgenomen in bijlage I en bijlage III van de EU-ETS-Richtlijn 2003/87, met inbegrip van het milieuveilig afvangen en gebruiken van koolstof (CCU).Activiteiten ter stimulering van de bouw en exploitatie van projecten die gericht zijn op de milieutechnisch veilige afvang en geologische opslag van CO2 (CCS)Activiteiten die bijdragen aan de bouw en exploitatie van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag
  • Alleen projecten met een totale kapitaaluitgave van meer dan 100 000 000 EUR komen in aanmerking.

Subsidiabele Kosten Innovatiefonds 2023

De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een LUMP-SUM bijdrage:

 • Het deel van het subsidiebedrag dat gebudgetteerd is tot de financial close mag niet meer zijn dan 40% van het maximale subsidiebedrag.
 • Het deel van het subsidiebedrag dat na de start van de exploitatie begroot wordt, moet ten minste 10% van het maximale subsidiebedrag bedragen.
 • Het maximale subsidiebedrag wordt alleen uitbetaald als het project over de gehele projectduur ten minste 75% van de totale hoeveelheid geplande broeikasgasemissie die moet worden vermeden, bereikt en als aan alle andere eisen in de aanvraag is voldaan, in het bijzonder met betrekking tot de mate van innovatie en reproduceerbaarheid.

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Teresa Marina

× How can I help you?