3 april 2024

De Europese Commissie lanceerde op 18 april 2024 de oproepen tot het indienen van voorstellen voor het LIFE 2024 programma. FI Group houdt u op de hoogte van wat u kunt verwachten van de oproepen en hoe u zich het beste kunt voorbereiden!  

Categorisering en verwachte indieningstermijnen  

Net als in voorgaande jaren is de LIFE 2024 oproep onderverdeeld in verschillende soorten subsidies:

Standaard Actieprojecten (SAP’s)  

Sommige van de geplande oproepen die geopend worden, bieden financiering aan standaardactieprojecten (SAP’s) die specifieke doelstellingen van het LIFE-programma nastreven. Dit zijn traditionele projecten die gewoonlijk onderverdeeld zijn in verschillende thematische gebieden, afhankelijk van de subprogramma’s. In een notendop: dit zijn andere projecten dan strategische geïntegreerde projecten, strategische natuurprojecten of projecten voor technische bijstand, die de specifieke doelstellingen van het LIFE-programma nastreven.  

  • Met een verwachte financiering van maximaal 60%  

Strategische Natuurprojecten (SNAP’s)  

Bovendien zijn strategische natuurprojecten (of SNAP’s) projecten die de verwezenlijking van de natuur- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Unie ondersteunen door de uitvoering van samenhangende actieprogramma’s in de lidstaten met het oog op de integratie van die doelstellingen en prioriteiten in andere beleids- en financieringsinstrumenten, onder meer door de gecoördineerde implementatie van de prioritaire actiekaders die zijn vastgesteld overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG. 

  • Met een verwacht financieringspercentage van maximaal 60%  

Strategische geïntegreerde projecten (SIP’s)  

Als het gaat om projecten die milieu- of klimaatstrategieën of actieplannen implementeren die door de autoriteiten van de lidstaten zijn ontwikkeld en die vereist zijn door specifieke milieu-, klimaat- of relevante energiewetgeving of -beleid van de Unie, op regionaal, multi-regionaal, nationaal of translationeel niveau, passen ze in de Strategische Geïntegreerde Projecten (SIP’s). Deze projecten zorgen ervoor dat belanghebbenden betrokken zijn en bevorderen de coördinatie met en mobilisatie van ten minste één andere financieringsbron van de Unie, de lidstaten of de particuliere sector.  

  • Met een verwachte financiering van maximaal 60%  

Projecten voor technische bijstand (TB)  

Projecten voor technische bijstand (TB’s) zijn projecten ter bevordering van de capaciteitsopbouw voor de deelname aan strategische projecten, zowel SNAP’s als SIP’s, alsook voor de voorbereiding van de toegang tot andere financiële instrumenten van de Unie of andere maatregelen die nodig zijn voor de voorbereiding van de opschaling of herhaling van resultaten van andere projecten die door het LIFE-programma worden gefinancierd.  

  • Met een verwacht financieringspercentage van maximaal 60%  

Andere actiesubsidies (OAG’s)  

Acties die nodig zijn om de algemene doelstelling van het LIFE programma te verwezenlijken, met inbegrip van coördinatie- en ondersteuningsacties die gericht zijn op capaciteitsopbouw, op de verspreiding van informatie en kennis, en op bewustmaking ter ondersteuning van de overgang naar hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie.  

  • Met een verwacht financieringspercentage van maximaal 95%

Exploitatiesubsidies (OG’s)  

Subsidies ter ondersteuning van het functioneren van entiteiten zonder winstoogmerk die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en handhaving van wetgeving en beleid van de Unie en die voornamelijk actief zijn op het gebied van milieu of klimaatactie, waaronder energietransitie, overeenkomstig de doelstellingen van het LIFE programma.  

  • Met een verwacht financieringspercentage van maximaal 70%

Een overzicht van de verwachte deadlines 

SUBSIDIE DEADLINE 
Standaardactieprojecten (SAP’s) voor circulaire economie en levenskwaliteit 19 September 2024 
Standaardactieprojecten (SAP’s) voor natuur en biodiversiteit  19 September 2024 
Standaardactieprojecten (SAP’s) voor beperking van en aanpassing aan klimaatverandering 17 September 2024 
Subsidies voor coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA’s) voor het subprogramma “Overgang naar schone energie 19 September 2024 
Strategische geïntegreerde projecten (SNAP’s/SIP’s) – conceptnota’s 5 September 2024 
Strategische geïntegreerde projecten (SNAP’s/SIP’s) – volledige voorstellen 6 March 2025 
Voorbereiding technische bijstand voor SIP’s en SNAP’s 19 September 2024 
Replicatie van technische bijstand 19 September 2024 
Kaderpartnerschapsovereenkomsten (FPA OG) 19 September 2024 
Specifieke operationele subsidieovereenkomsten (SGA OG) 17 September 2024 
Voorbereidende LIFE-projecten (ad hoc wetgevings- en beleidsprioriteiten – PLP) 19 September 2024 

Wilt u meer weten over de vorige LIFE oproepen van 2023? Kijk hier en kom meer te weten over het budget, de indeling in categorieën en de prestaties!  

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u begeleiden op uw nieuwe groeitraject. Onze experts staan tot uw beschikking om te analyseren hoe uw project past in de beschikbare financieringsoproepen en om samen met u de volgende stappen te zetten.   

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?