Choisissez le pays qui vous intéresse

Uitoefening van uw Rechten over uw Persoonsgegevens

Volgens de Verordening (EU) 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, worden aanvullende rechten aan u verleend.

Recht van inzage (Art. 15 AVG): u heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is, u heeft het recht om inzage te krijgen.

Recht op rectificatie (Art. 16 AVG): u heeft het recht om onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG): u heeft het recht van Fi group zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. U ingetrokkt uw toestemming tegen de verwerking van uw persoonsgegeven.

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG): door de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag Fi group enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG): u hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan de Fi group hebt gegeven, terug te krijgen. Daarnaast hebt u het recht om uw gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar (Art. 21 AVG): u heeft om redenen die met uw specifieke situatie verband houden, altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op profilering te eindigen (Art. 22 AVG): u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

Maak gebruik van uw rechten

U hebt het recht om de FI-groep toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, rectificatie, annulering of overdraagbaarheid, een beperking van de behandeling die de FI-groep op dergelijke gegevens uitvoert. U kunt zich ook tegen deze behandelingen verzetten.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken voor zover de verwerking hierop is gebaseerd.

Alle verwerking van persoonsgegevens is niet gebaseerd op toestemming, het kan gebaseerd zijn op zes verschillende rechtsgrondslagen, volgens de Europese verordening gegevensbescherming.

Als de behandeling daadwerkelijk op toestemming is gebaseerd, wordt de wettigheid van de behandeling die vóór de intrekking van de toestemming is uitgevoerd, niet in twijfel getrokken.

U hebt het recht om richtlijnen te geven met betrekking tot de opslag, annulering en communicatie, na uw overlijden, van uw persoonlijke gegevens en om uw rechten uit te oefenen met behulp van het onderstaande standaardformulier