Dutchnl
10 mei 2022

De beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024 voorziet een belangrijke rol voor de bio-economie in de transitie naar een circulaire economie. Hierbij worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en (her)gebruikt voor een brede waaier van toepassingen. In april 2022 werd bekend gemaakt dat het Beleidsplan Bio-economie van Vlaanderen wordt uitgebreid en 10 miljoen euro ontvangt uit het Herstel- en Veerkrachtplan, gefinancierd door NEXT Generation EU.  

Het nationaal herstel- en veerkrachtplan

Next Generation EU (NGEU) is een tijdelijk herstelinstrument om de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronaviruspandemie te helpen herstellen. De herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) is de spil van de NGEU, met leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen die door de EU-landen worden ondernomen.    

Om toegang te krijgen tot NGEU-fondsen moet elke lidstaat een nationaal herstel- en veerkrachtplan (NRRP) ontwikkelen, waarin een samenhangend pakket hervormingen en investeringen voor de periode 2021-26 wordt uiteengezet.   

De in het Belgische RRP opgenomen maatregelen maken deel uit van een geheel van bredere initiatieven van de verschillende regeringen van het land, die zij aanvullen, consolideren of voortzetten. Zo heeft de Vlaamse regering haar eigen RRP dat het Beleidsplan Bio-Economie financiert.   

Economie, wetenschap en innovatie 

Het departement EWI staat in voor de voorbereiding, opvolging, evaluatie en rapportering van het overheidsbeleid op het vlak van ondernemingen, wetenschap en innovatie. Het rapport over de Vlaamse bio-economie ontvouwt een verhaal van duurzame groei: in 2013 lanceerde Vlaanderen als een van de eerste Europese regio’s een eigen regionale strategie voor de bio-economie. Met de update van vandaag belicht deze nieuwe brochure de lokale troeven die van Vlaanderen een Europese topregio maken op het vlak van bio-economie en het belang van Vlaanderen om verdere financiering te krijgen via het Herstel- en Veerkrachtplan. 

De strategie voor de bio-economie is toegespitst op 5 verschillende thema’s: 

 1. Innovatie en samenwerking  
 2. Financiële prikkels  
 3. Infrastructuur proefprojecten  
 4. Kennis en talent  
 5. Logistiek en havens van wereldklasse 

Bio-economie geleid door 3 speerpuntclusters 

De langetermijnaanpak van verschillende strategische domeinen voor Vlaanderen wordt aangedreven door speerpuntclusters. Deze industriegedreven organisaties stimuleren innovatie door samenwerking en kennen middelen toe aan bedrijven. Zowel lokale als internationale bedrijven kunnen ook rekenen op overheidsmiddelen voor financiële ondersteuning. Binnen de bio-economische sector zijn volgende clusters terug te vinden: 

 1. Chemie en kunststoffen  
 2. Agrovoedingsmiddelen  
 3. Zee en maritiem 

Financiering van O&O in de regio 

Tegen 2030 wil Vlaanderen een van de top bio-economische regio’s in Europa zijn, en investeringen in O&O zullen dat doel helpen bereiken. De regionale regering ziet deze sector als een unieke toegangspoort tot tal van voordelen, van efficiënt gebruik van hulpbronnen tot het creeren van werkgelegenheid. Dat is de reden voor de aanvullende financiering voor het strategisch plan in 2022. Een deel van de financiële steun voor de sector komt via subsidies en premies, terwijl het O&O-vriendelijke belastingstelsel bedrijven in staat stelt een deel van hun investeringen terug te krijgen. Maar wat is de invloed van onderzoek en ontwikkeling op het strategisch plan voor de bio-economie? 

1.- Innovatiesteun 

Investeren in innovatie leidt tot de ontwikkeling en de schaalvergroting van nieuwe producten, diensten, bedrijfsprocessen of beleidshervormingen die kosteneffectiever zijn dan de huidige praktijk en gericht zijn op de verbetering van de sector in ruime zin. Hier kan een verschil worden gemaakt tussen onderzoeksprojecten en ontwikkelingsprojecten: 

2.- Strategische transformatieprojecten 

Het voorbereiden van een commerciële investering of opleiding voor strategische doeleinden kan leiden tot financiering voor zowel KMO’s als grote ondernemingen 

 • Tot 1 miljoen euro (max. 10% voor investeringen, max. 25% voor opleiding). 

3.- Ecologische investeringen 

De Groene Transitie is een prioriteit voor de Vlaamse regering. Investeringen in milieuvriendelijke projecten komen in aanmerking voor financiële steun via twee programma’s:   

 • Ecologiepremie+: Voor projecten die gericht zijn op milieutechnologieën, energietechnologieën en hernieuwbare energie.   
 • Strategische Ecologie-ondersteuning (STRES): Bedoeld voor projecten die bijdragen aan mondiale milieu- of energieoplossingen, gericht zijn op gesloten circuits of procesgeïntegreerde oplossingen bevatten. 

4.- Doctoraatsbeurzen 

Voor een periode van 4 jaar kunnen bedrijven een of meer doctoraatsstudenten aanwerven. Het onderzoeksproject waaraan zij zullen werken, moet duidelijke economische doelstellingen hebben en een toegevoegde waarde bieden voor het bedrijf dat bij het project betrokken is. De financiering is bedoeld om de salariskosten, operationele kosten, apparatuur en vaste kosten te dekken. 

5.- Fiscale stimuleringsmaatregelen 

Deze overheidsvoordelen, die rechtstreeks ten goede komen aan een deel van de belastingbetalers en ondernemingen aanmoedigen om te investeren en zich te ontwikkelen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:   

6.- Financiële adviesbureaus 

FI Group biedt financieringsoplossingen voor de hele ontwikkelingscyclus van een bedrijf en kan  u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten. 

7.- Europese programma’s  

Vlaanderen is een van de hoofdrolspelers in de bredere Europese context, door bedrijven te begeleiden naar gunstige O&O- en clusterprogramma’s, stimuleringsmaatregelen en investeringsfondsen zoals Horizon 2020, EUREKA, INTERREG, … 

Internationaal netwerk 

Vlaanderen beschikt over verschillende internationale zeehavens met een breed netwerk, goed ontsloten spoorwegen, innovatieve pijpleidingen en talrijke binnenwateren. Voor de bio-economie spelen 3 havens een sleutelrol

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova

× How can I help you?