27 november 2023

In de wereld van verpakkingen en verpakkingsafval spelen ondernemingen en projecten een cruciale rol, zowel in het waarborgen van kwaliteit als het streven naar duurzaamheid. In België vertegenwoordigt essenscia, als sectorfederatie, bedrijven die gebruikers zijn van verpakkingen, variërend van de basischemie tot de gezondheidssector, evenals producenten van kunststof verpakkingen. Terwijl de verpakkingsindustrie belangrijke maatschappelijke voordelen biedt, waaronder het beschermen van voedingsgewassen tegen klimaatverandering en het verlengen van de bewaartijd van voedsel, staat ze ook voor uitdagingen en kansen op het gebied van optimalisatie, innovatie en duurzaamheid. 

Hoogwaardige verpakkingsoplossingen en milieueffect 

De verpakkingsoplossingen waar deze bedrijven zich op richten, zoals voedselverpakkingen, transportveilige verpakkingen en verpakkingen voor geneesmiddelen, dragen bij aan positieve milieueffecten en spelen een cruciale rol in diverse sectoren. Deze verpakkingen zorgen niet alleen voor het behoud van voedselkwaliteit en veilig transport, maar ze zijn ook van vitaal belang voor het waarborgen van de stabiliteit en effectiviteit van geneesmiddelen en medisch materiaal. 

Het beschermen van voedingsgewassen tegen de gevolgen van klimaatverandering is een belangrijk aspect van deze industrie. Hoogwaardige verpakkingen voorkomen verspilling en waarborgen dat voedsel in optimale conditie de consument bereikt. Dit draagt niet alleen bij aan het verminderen van voedselverspilling, maar ook aan het verzekeren van voedselzekerheid, wat van essentieel belang is in een wereld waar de bevolking blijft groeien.  

Bottlenecks en mogelijkheden in de verpakkingsindustrie

Ondanks deze positieve bijdragen staan ondernemingen in de verpakkingsindustrie voor uitdagingen die variëren van regelgeving tot duurzaamheidsdruk. De huidige herziening van de Europese verpakkingswetgeving is een punt van zorg voor de sector, aangezien het initieel voorgestelde beleid weinig rekening lijkt te houden met de complexiteit en diversiteit van de industrie. De noodzaak van een gebalanceerde regelgeving die zowel milieudoelstellingen als socio-economische realiteiten omvat, is cruciaal.  

In 2020 bedroeg de totale hoeveelheid verpakkingsafval in België ongeveer 2,3 miljoen ton, waarvan 1,3 miljoen ton gerecycleerd werd, wat neerkomt op een recyclagepercentage van ongeveer 56%. De herziene Europese verpakkingswetgeving stelt echter ambitieuzere doelen voor recyclage en vermindering van verpakkingsafval. 

De optimalisatie van de verpakkingsindustrie kan plaatsvinden op verschillende vlakken. Allereerst is er een behoefte aan meer gerichte regelgeving die rekening houdt met de specifieke behoeften van verschillende verpakkingstoepassingen. Hierbij kan gedacht worden aan differentiatie op basis van het type verpakking en de sectoren die het bedient. Het bevorderen van innovatieve oplossingen, zoals herbruikbare en biologisch afbreekbare verpakkingen, moet worden aangemoedigd door stimulerende maatregelen 

Een kijk naar innovatie in de verpakkingsindustrie 

1. Herbruikbare verpakkingen voor duurzame consumptie 

Een onderneming heeft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van herbruikbare verpakkingen voor consumentenproducten. Deze verpakkingen verminderen de vraag naar eenmalige verpakkingen, verminderen afval en dragen bij aan een duurzame consumptiecultuur. 

2. Biologisch afbreekbare verpakkingen in de voedingsindustrie 

Een voedingsbedrijf heeft geïnnoveerd door biologisch afbreekbare verpakkingen te introduceren voor hun producten. Deze verpakkingen verminderen de ecologische impact en dragen bij aan een circulaire economie. 

3. Slimme verpakkingsoplossingen voor medicijnen 

Een farmaceutisch bedrijf heeft geïnvesteerd in slimme verpakkingsoplossingen die de stabiliteit van medicijnen bewaken en optimaliseren. Dit verbetert niet alleen de veiligheid van medicijngebruik maar minimaliseert ook verspilling door een nauwkeurigere dosering. 

Duurzaamheid, klimaatdoelen en de energietransitie 

De verpakkingsindustrie staat niet alleen voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, maar wordt ook beïnvloed door bredere klimaatdoelen en de energietransitie. Het verminderen van de ecologische voetafdruk is een gedeelde verantwoordelijkheid, en bedrijven in deze sector moeten zich aanpassen aan veranderende normen en verwachtingen. 

Een van de mogelijkheden tot optimalisatie ligt in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de productieprocessen. Door over te schakelen op groene energie kunnen ondernemingen niet alleen hun ecologische impact verminderen, maar ook voldoen aan duurzaamheidsnormen en klimaatdoelen. 

In de energietransitie spelen ondernemingen in de verpakkingsindustrie een rol in het verminderen van hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Investeren in energie-efficiënte productieprocessen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zijn essentiële stappen om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. 

Europese Verpakkingswetgeving  

De Europese Unie heeft als doel om tegen 2030 ten minste 55% van het plastic verpakkingsafval te recyclen. De herziene Europese verpakkingswetgeving is gericht op het verminderen van het gebruik van plastic verpakkingen, het stimuleren van recycling en hergebruik, en het verminderen van de milieueffecten van verpakkingsafval. Concreet streeft de EU naar: 

  • Verlaging van plasticgebruik: De wetgeving beoogt een aanzienlijke vermindering van het gebruik van plastic verpakkingen, vooral voor eenmalig gebruik.  
  • Verplichte streefcijfers voor recycling: Lidstaten worden verplicht om streefcijfers voor recycling vast te stellen en te rapporteren, met specifieke doelen voor verschillende materialen, waaronder plastic. 
  • Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: Producenten worden aansprakelijk gemaakt voor het beheer van verpakkingsafval, wat hen stimuleert om duurzamere en recyclebare verpakkingen te ontwikkelen. 

Belgische doelstellingen in het kader van de Europese Green Deal 

Binnen het kader van de Europese Green Deal heeft België ambitieuze doelstellingen vastgesteld om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn en de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Deze doelen omvatten specifieke maatregelen voor de verpakkingsindustrie: 

  • Reductie van plastic afval: België streeft naar een aanzienlijke vermindering van het gebruik van plastic verpakkingen en promoot de ontwikkeling van alternatieve, duurzame materialen. 
  • Bevordering van recyclage: Het land wil de recyclagecapaciteit vergroten en investeren in geavanceerde recyclingtechnologieën om de circulaire economie te ondersteunen. 
  • Energie-efficiëntie: Als onderdeel van bredere klimaatdoelen wordt van bedrijven in de verpakkingsindustrie verwacht dat ze investeren in energie-efficiënte productieprocessen en gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. 

De verpakkingsindustrie staat op een kruispunt van uitdagingen en kansen, met duurzaamheid als leidraad voor de toekomst. Ondernemingen en projecten die zich bezighouden met verpakkingen en verpakkingsafval spelen een vitale rol in het vormgeven van een circulaire economie en het behalen van klimaatdoelen. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?