BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

In dit deel van de website van FI GROUP informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door FI GROUP.
Bij FI GROUP zijn wij ons bewust van het belang van het naleven van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en daarom hebben wij een team van experts die hun tijd besteden aan voortdurende verbetering en implementatie van ontwikkelingen op dit gebied.
Daarom hebben wij, met het doel om richtlijnen en actielijnen op dit gebied vast te stellen, de volgende verklaringen inzake gegevensbescherming voor klanten en leveranciers, die de minimumprincipes vastleggen waartoe FI GROUP zich verbindt wanneer zij Controller en Processor is.

BEHEERDER VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens die rechtstreeks bij de betrokkene kunnen worden verzameld, zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden opgenomen in de verwerkingsactiviteiten van FI GROUP.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is F. INICIATIVAS I+D+I SL en alle entiteiten die deel uitmaken van de bedrijvengroep.
De bijgewerkte lijst van verwerkingsactiviteiten die FI GROUP uitvoert afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en de relatie die bestaat tussen de betrokkene en het bedrijf, is te vinden hier.

LEGITIMATIE

De verwerking van uw gegevens gebeurt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de entiteit, de uitvoering van contractuele of commerciële relaties en om de verschillende diensten te kunnen aanbieden.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die via de contactformulieren op de website of het versturen van e-mails worden verzameld, is de toestemming van de betrokkene.

BEWARING VAN GEGEVENS

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Ze worden ook bewaard gedurende de periode waarin wettelijke verplichtingen voor FI GROUP kunnen ontstaan.
De termijnen die in de geldende regelgeving voor de bewaring van dossiers en documentatie zijn vastgesteld, worden toegepast.
Zodra de verwerking van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden de gegevens gewist of naar behoren afgeschermd.

MEDEDELING VAN GEGEVENS
Als algemene regel geldt dat persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. Persoonsgegevens mogen alleen worden meegedeeld tussen entiteiten die tot de ondernemingsgroep behoren en altijd binnen de Europese Economische Ruimte.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
Om de uitoefening van een van de door de regelgeving vastgestelde rechten van de betrokkenen aan te vragen, kunt u het volgende formulier invullen; uw verzoek zal door het team van FI GROUP worden behandeld.

DPD CONTACTGEGEVENS

BEHANDELINGSTAFEL

ZAKELIJKE RELATIES (KLANTEN)
COLLECTIEF Klanten met wie een entiteit van de FI GROUP een contractuele of commerciële relatie heeft.
DOEL VAN DE VERWERKING De levering van de diensten die tussen de partijen zijn overeengekomen.
CATEGORIE GEGEVENS “Gegevens van identificerende aard: Identificatiedocument (DNI, ID-nummer of paspoort), socialezekerheidsnummer, naam en voornaam.
* Gegevens met betrekking tot persoonlijke kenmerken: geboortedatum, leeftijd, geslacht, nationaliteit, moedertaal.
* Academische en beroepsgegevens: opleiding, kwalificaties, academisch dossier en beroepservaring.
* Gegevens met betrekking tot tewerkstelling: beroep, banen, niet-financiële loongegevens en werknemersverleden.
* Gegevens met commerciële informatie: activiteiten en bedrijven, bedrijfsvergunningen en publicaties in de media.
* Economische, financiële en verzekeringsgegevens: loonfiches.
* Volmachten of wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen: identificatie- of contactgegevens. “
DOELGROEP Commerciële dienst, adviserend team dat de dienst levert, administratieve diensten. Externe ontvangers wegens wettelijke verplichting: overheidsdiensten of rechtbanken.
BEWAARTERMIJN Voor de duur van de dienstverlening en totdat er wettelijke verplichtingen ontstaan.
BRON Contractuele relatie
VERANTWOORDELIJKE F.INITIATIVES SPRL 57 rue Harenheyde BE-1130 Brussel
F INCIATIVAS I MAS D MAS I SLU. C/ GENERAL LACY 1, 28045, MADRID
COMMERCIËLE RELATIES (LEVERANCIERS)
COLLECTIEF Leveranciers waarmee een entiteit van de FI GROUP een contractuele of commerciële relatie heeft.
DOEL VAN DE VERWERKING Administratie en beheer van de leveranciersrekeningen, controle van de ontvangen dienst.
CATEGORIE GEGEVENS Gegevens van identificerende aard: Identificatiedocument (DNI, ID-nummer of paspoort), socialezekerheidsnummer, naam en voornaam.

* Gegevens met betrekking tot arbeid: beroep, functies, niet-financiële loongegevens en werknemersverleden.

* Gegevens met commerciële informatie: activiteiten en bedrijven, bedrijfsvergunningen en publicaties in de media.

* Contactgegevens: telefoon, e-mail, adres.

* Volmachten of wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen: identificatie- of contactgegevens.

DOELGROEP Leveranciersafdeling, administratieve diensten. Externe ontvangers wegens wettelijke verplichting: rechtbanken.
BEWAARTERMIJN Voor de duur van de dienstverlening en totdat er wettelijke verplichtingen ontstaan.
BRON Contractuele relatie
VERANTWOORDELIJKE F.INITIATIVES SPRL 57 rue Harenheyde BE-1130 Brussel
F INCIATIVAS I MAS D MAS I SLU. C/ GENERAL LACY 1, 28045, MADRID
ARBEIDSRELATIE (WERKNEMERS)
COLLECTIEF Personen die door FI GROUP in dienst worden genomen.
DOEL VAN DE VERWERKING Beheer van de contractuele relatie, loonlijst, intern beheer van het profiel.
CATEGORIE GEGEVENS dentificatiegegevens: Identificatiedocument (identiteitskaart, identificatienummer of paspoort), socialezekerheidsnummer, naam en voornaam.

* Gegevens met betrekking tot persoonlijke kenmerken: geboortedatum, leeftijd, geslacht, nationaliteit, moedertaal.

* Academische en beroepsgegevens: opleiding, kwalificaties, academisch dossier en beroepservaring.

* Gegevens met betrekking tot tewerkstelling: beroep, functies, niet-financiële loongegevens en werknemersverleden.

* Contactgegevens: telefoon, e-mail, adres.

DOELGROEP Afdeling personeelszaken en toekomstige managers. Externe ontvangers vanwege wettelijke verplichting: Dienst Sociale Zekerheid en Rechtbanken.
BEWAARTERMIJN Tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst en totdat wettelijke verplichtingen kunnen ontstaan.
BRON Contractuele relatie
VERANTWOORDELIJKE F.INITIATIVES SPRL 57 rue Harenheyde BE-1130 Brussel
F INCIATIVAS I MAS D MAS I SLU. C/ GENERAL LACY 1, 28045, MADRID
ARBEIDSRELATIE (KANDIDATEN)
COLLECTIEF Personen die betrokken zijn bij aanwervingsprocessen.
DOEL VAN DE VERWERKING Aanwervingsprocedures voor werknemers en het beheer van deze aanwervingen.
CATEGORIE GEGEVENS Gegevens met betrekking tot identificatie: identiteitsbewijs (identiteitskaart, ID-nummer of paspoort), socialezekerheidsnummer, naam en voornaam.
* Gegevens met betrekking tot persoonlijke kenmerken: geboortedatum, leeftijd, geslacht, nationaliteit, moedertaal.
* Academische en beroepsgegevens: opleiding, kwalificaties, academisch dossier en beroepservaring.
* Gegevens met betrekking tot tewerkstelling: beroep, functies, niet-financiële loongegevens en werknemersverleden.
* Contactgegevens: telefoon, e-mail, adres.
DOELGROEP Afdeling personeelszaken en toekomstige managers.
BEWAARTERMIJN Tijdens de selectieprocedure en tot 1 jaar
BRON Webformulier, e-mailen van CV’s, platforms voor het zoeken naar werk.
VERANTWOORDELIJKE F.INITIATIVES SPRL 57 rue Harenheyde BE-1130 Brussel
F INCIATIVAS I MAS D MAS I SLU. C/ GENERAL LACY 1, 28045, MADRID
WEBFORMULIER
COLLECTIEF Elke persoon die een formulier op de website van FI GROUP invult.
DOEL VAN DE VERWERKING Aanvraag voor commerciële informatie of diensten, aanvraag voor de uitoefening van rechten, inschrijving op de nieuwsbrief of elke informatieve nieuwsbrief.
CATEGORIE GEGEVENS Identificatiegegevens: Identificatiebewijs (identiteitskaart, ID-nummer of paspoort), naam en voornaam.
DOELGROEP Marketingafdeling, commerciële afdeling, juridische afdeling
BEWAARTERMIJN De tijd die nodig is om het desbetreffende verzoek te verwerken, waarna ze naar behoren worden geblokkeerd voor de periode waarin wettelijke verplichtingen kunnen ontstaan.

In geval van inschrijving op nieuwsbrieven of nieuwsbrieven worden de nodige gegevens bewaard totdat de betrokkene te kennen geeft niet in de communicatielijsten te willen worden opgenomen of zijn toestemming intrekt

BRON Invullen van de formulieren op de website zelf
VERANTWOORDELIJKE F.INITIATIVES SPRL 57 rue Harenheyde BE-1130 Brussel
F INCIATIVAS I MAS D MAS I SLU. C/ GENERAL LACY 1, 28045, MADRID

UITOEFENING VAN UW RECHTEN

Veel gestelde vragen: Beheer van persoonlijke gegevens

Volgens de Verordening (EU) 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, worden aanvullende rechten aan u verleend.

Recht van inzage (Art. 15 AVG): u heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is, u heeft het recht om inzage te krijgen.

Recht op rectificatie (Art. 16 AVG): u heeft het recht om onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG): u heeft het recht van Fi group zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. U ingetrokkt uw toestemming tegen de verwerking van uw persoonsgegeven.

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG): door de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag Fi group enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG): u hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan de Fi group hebt gegeven, terug te krijgen. Daarnaast hebt u het recht om uw gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar (Art. 21 AVG): u heeft om redenen die met uw specifieke situatie verband houden, altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op profilering te eindigen (Art. 22 AVG): u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering.

× How can I help you?