6 oktober 2022

De ministers van Economische Zaken en Financiën waren ingenomen met de positieve beoordeling van het nationale herstel- en veerkrachtplan van Nederland door de Europese Commissie. De Raad heeft zijn uitvoeringsbesluit betreffende de goedkeuring van dit plan op 4 oktober 2022 aangenomen.  

Wat is de NEXT Generation EU?   

Om de economische crisis als gevolg van COVID-19 op een eerlijke, billijke en milieubewuste manier aan te pakken, zal de Europese Commissie de inspanningen op nationaal niveau, met name in de zwaarst getroffen landen, ondersteunen via NEXT Generation EU. Het herstelplan zal middelen bijeenbrengen door het plafond van de eigen middelen tijdelijk te verhogen tot 2% van het bruto nationaal inkomen van de EU, waardoor zij 750 miljard euro kan lenen op de financiële markten.  

Next Generation EU (NGEU) is een tijdelijk herstelinstrument om de onmiddellijke economische en sociale schade van de coronavirus pandemie te helpen herstellen. De Herstel- en veerkrachtfaciliteit (HVF) is de kern van NGEU, met leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen van EU-landen.   

Om toegang te krijgen tot NGEU-fondsen moet elke lidstaat een nationaal herstel- en veerkrachtplan (NHVP) ontwikkelen, waarin een samenhangend pakket van hervormingen en investeringen voor de periode 2021-26 wordt uiteengezet.  

Positieve goedkeuring van het Nederlandse RRP  

In oktober 2022 kreeg het nationale RRP van Nederland een positieve beoordeling van de Europese Commissie.   

De Raad heeft zijn uitvoeringsbesluit over de goedkeuring van dit plan vastgesteld. Nederland zal tot een totaalbedrag van 4,7 miljard euro aan subsidies uit het NGEU-fonds kunnen gebruiken. Met deze financiering kan Nederland zijn economisch herstel van de COVID-19-pandemie bevorderen en de groene en digitale transities financieren.  

Het plan en de doelstellingen van Nederland   

Het Nederlandse plan besteedt 48% van de totale toewijzing aan maatregelen die de klimaatdoelstellingen ondersteunen, waaronder investeringen die naar verwachting een aanzienlijke bijdrage zullen leveren aan het koolstofvrij maken van de economie. Dit omvat:  

  • Investeringen en hervormingen om de inzet van hernieuwbare energiebronnen te versnellen, investeringen in duurzame mobiliteit en natuurherstel.   
  • Maatregelen die bijdragen tot de REPowerEU-doelstellingen om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen snel te verminderen en de groene transitie te versnellen, alsmede tot de desbetreffende landenspecifieke aanbeveling inzake energie van 2022.   
  • Investeringen in windenergie op zee en energie-efficiëntie in woningen, alsmede een nieuwe energiewet, die naar verwachting investeringen in het elektriciteitsnet zal vergemakkelijken en consumenten in staat zal stellen zelf geproduceerde hernieuwbare energie te verkopen.  

Het Nederlandse plan besteedt 26% van de totale toewijzing aan maatregelen die de digitale transitie ondersteunen. Dit omvat:   

  • Investeringen in kwantumtechnologie, kunstmatige intelligentie, digitaal onderwijs en digitale overheid.   
  • Investeringen in hervormingen van het informatiebeheer om een open en transparante overheid te creëren.  

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u begeleiden op het nieuwe pad van de NextGenerationEU. Onze experts staan tot uw beschikking om te analyseren hoe uw project past in het Europese herstelfonds NextGenerationEU en om samen met u de volgende stappen te zetten.   

Yvette Poumpalova

× How can I help you?