Milieufactoren maken tegenwoordig deel uit van het beslissingsproces van elke organisatie. 

Het complexe kader van milieuwetgeving aan de ene kant en de noodzaak om productiemodellen te optimaliseren om zo circulair en duurzaam mogelijk te zijn, hebben ertoe geleid dat bedrijven verplichtingen en beschermingsbeleidslijnen in verband met het milieu invoeren. 

FI Group wil deel uitmaken van dit engagement en adviseert u graag over het bepalen van wettelijke milieuverplichtingen enerzijds zodat u in regel bent met de vereisten die van toepassing zijn op uw activiteiten, producten en diensten en anderzijds hoe u aan deze wettelijke milieuformaliteiten kan voldoen.  Verder ontwikkelen onze specialisten strategieën, stappenplannen, diagnostieken en audits die de processen die het meest vervuilend zijn efficiënter maken om zo de milieu-impact van bedrijven in verschillende sectoren en van verschillende grootte te helpen verminderen.

Stel een vraag aan ons team!

Milieuadvies

Door verder te kijken dan de koolstofvoetafdruk krijgen we een beeld van de impact op het milieu die niet enkel te maken heeft met de uitstoot van CO2 maar ook met grond, water en menselijke toxiciteit. Daarom biedt een milieuvoetafdruk een globaal overzicht van de soorten impact zodat we deze kunnen verlagen. FI Group biedt u de nodige technische ondersteuning om de milieu-impact van uw product of dienst duidelijk te maken. Dit doen we door een levenscyclusanalyse, een methodologisch instrument dat toelaat de milieu-impact van uw product of dienst op een objectieve en wetenschappelijke manier te berekenen. Hiertoe worden de doelstelling en de reikwijdte bepaald waarbij de grens van het te analyseren systeem wordt aangegeven zodat we achteraf een inventaris kunnen opstellen van de inputs van het systeem (gebruikte grondstoffen, elektriciteit,…) en de output (uitstoot, afval,…). Het doel is hierbij om relevante berekeningen te kunnen maken zodat we de hiermee gepaard gaande milieu-impact in kaart brengen en deze kunnen interpreteren door de fasen met de grootste impact op het milieu te vinden en deze impact te verkleinen door rechtstreekse acties binnen de organisatie uit te voeren.

Wij bereiden milieuproductverklaringen (EDP, Environmental Product Declaration) voor die voldoen aan de eisen met betrekking tot de product category regulations (PCR) en de internationale normen ISO 14044 en ISO 14025.

Wat Is een Milieuproductverklaring?

Een milieuproductverklaring is een document dat een overzicht geeft van de kenmerken van een product en hoe dit het milieu beïnvloedt gedurende zijn levenscyclus.

Milieuproductverklaringen worden voorbereid nadat een levenscyclusanalyse van een product is uitgevoerd en er een overzicht is van de daarmee gepaard gaande milieu-impact. Deze verklaringen moeten voldoen aan de product category regulations (PCR) en de internationale normen zoals ISO 14044 en ISO 14025.

Het opstellen van een milieuproductverklaring biedt voordelen zoals het behalen van certificaten zoals de LEED-certificering (Leadership in Enegry and Environmental Design) voor groene gebouwen en het digital product passport, een project waaraan de Europese Commissie werkt om de samenstelling van producten op de Europese markt in te voeren.

Kennis van de watervoetafdruk van uw product en bedrijf maakt het makkelijker om verbeteringen voor te stellen voor een verantwoord gebruik van water door middel van acties voor een efficiënt verbruik die waterstress vermindert.

Water is een kostbare en begrensde bron en moet daarom beschermd worden. Het ontginnen en het beheer van water hebben een impact op de CO2 uitstoot omwille van de energie die nodig is bij de behandeling en distributie ervan.

Een watervoetafdruk streeft er daarom naar om een verantwoord, efficient gebruik aan te sporen waarbij de verspilling of de overconsumptie van waterbronnen wordt vermeden en de strijd tegen klimaatsverandering wordt gesteund. Daarom berekent FI Group de watervoetafdruk van uw product of bedrijf om ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle geldende regels en ook de wereldwijde normen volgt van het Water Footprint Network (WFN) en de ISO 14046.

Om de watervoetafdruk te berekenen, meten we het volume water (in kubieke meters of liters) dat gebruikt wordt voor het maken van een product of tijdens de activiteiten die door uw bedrijf worden uitgevoerd. Dit proces houdt niet enkel rekening met het water dat deel uitmaakt van het product zelf maar ook met al het water dat op welke manier dan ook betrokken is bij het proces zoals afvalwater of het water dat gedurende de verschillende fasen verdampt. Op deze manier kunnen we drie verschillende watervoetafdrukken onderscheiden die elk hun eigen kleur hebben afhankelijk van de herkomst van het water en een eindresultaat dat gelijk is aan hun som:

 • Blauw water komt van oppervlakte- of grondbronnen 
 • Groen water is regenwater 
 • Grijs water is de hoeveelheid water die na gebruik nodig is om de concentratie van vervuilende stoffen zodanig te verdunnen dat de vervuiling teruggebracht kan worden tot water dat aan de kwaliteitsnormen voldoet.  

We stellen op maat gemaakte plannen op waarbij de nadruk ligt op vijf strategische punten: water, afval, voedsel, grondstoffen en energie. 

We helpen onze klanten met de voorbereiding en implementatie van een circulair plan. Dit bevat twee essentiële elementen: een circulair plan met als doel het uitlijnen en operationeel maken van acties en een circulaire evaluatie met als doel het meten van de vooruitgang van de circulaire strategie.

Ons project begint met een initiële diagnose van het circulaire karakter van het bedrijf waarbij we rekening houden met de volledige waardeketen. Daarnaast wordt een analyse van de naleving van de legale vereisten en andere verworven verbintenissen gemaakt, zodat we daarna een set op maat gemaakte acties en beste praktijken kunnen opstellen om te implementeren in het bedrijf. Hierbij ligt de nadruk op vijf strategische punten: water, afval, voedsel, grondstoffen en energie. Het bedrijf gebruikt het plan om zijn inspanningen in de overstap naar een circulair bedrijfsmodel te optimaliseren en vermindert hierbij zoveel mogelijk zowel verliezen en afval alsook zijn afhankelijkheid van primaire grondstoffen en niet-hernieuwbare energiebronnen.

We bieden op maat gemaakte opleidingen aan zodat bedrijven kunnen genieten van de meest recente kennis in verband met duurzaamheid.

FI Group biedt op maat gemaakte opleidingen aan haar klanten in verschillende formaten (persoonlijk, hybride, online, sessies etc.). We dragen de kennis van onze teams in verband met duurzaamheid, klimaatsverandering en milieumanagement over zodat onze klanten na de opleiding zelf projecten hierrond kunnen uitvoeren. Naar dit soort projecten is immers steeds meer vraag.

Enkele voorbeelden van onze klantenopleidingen zijn cursussen zoals:

 • De meest recente wetgeving in verband met duurzaamheid en de ESG-context
 • Ondersteuning bij het berekenen van de koolstofvoetafdruk doorheen de waardeketen

Milieumanagement binnen het bedrijf en de beste praktijken hierrond.

We bieden een evaluatie aan van de naleving van de milieuwet en regelgeving die van toepassing zijn op uw organisatie. We stellen hierbij een evaluatierapport op en ontwikkelen een stappenplan om een oplossing aan te bieden voor regels die nog niet gevolgd worden. Met deze dienst evalueren we in hoeverre de klant de milieuwet en regelgeving naleeft die van toepassing zijn op zijn activiteiten of faciliteiten. Dit kan overweldigend zijn wanneer men geen voorafgaande kennis heeft omdat de reikwijdte van de huidige milieuwetgeving zo uiteenlopend en diffuus is.

Voor de opstelling van deze nalevingsbeoordeling gaan we uit van de wettelijke reglementering die geldt voor de wettelijke milieumatrix van het bedrijf. Tijdens een bezoek ter plaatse onderzoeken we de aspecten en impact op het milieu die op het bedrijf van toepassing zijn: Daarna onderzoeken we bewijzen van de naleving van elke wettelijke verplichting. In de laatste fase wordt een rapport opgesteld en gepresenteerd dat de het percentage bepaalt van de naleving van de milieuwet en regelgeving van toepassing op het bedrijf en worden de te volgen stappen aangegeven om aan elke niet-gevolgde verplichting te beantwoorden. En worden ook termijnen aangegeven voor de evaluatie van elke verplichting.

Deze dienst wordt ook aangeboden voor de beoordeling van de naleving van specifieke verplichtingen met betrekking tot milieulicenties en managementplannen van het bedrijf.

Wij bieden u de technische ondersteuning voor het verkrijgen van uiteenlopende milieuvergunningen zodat u projecten tijdig kan implementeren met de grootst mogelijke kostenbesparing en met gekende termijnen vcoor het behalen van de hierbij horende vergunningen.

 • Studie van het project en de reikwijdte voor het bepalen van de noodzakelijke documentatie
 • Relaties met de betrokken overheidsinstanties
 • Opstelling van milieustudies en documenten die toepasbaar zijn voor elke zaak
 • Controle en opstellen van gedetailleerde milieu addenda waar nodig
 • Inleveren van project documenten tot administratieve procedures
 • Beantwoorden van eisen en vorderingen tijdens de fase van openbare informatie en de evaluatiefase
 • Toezicht op administratieve procedures tot de nodige vergunningen zijn verkregen

De technische kennis en ervaring van onze specialisten en de specifieke kennis van de realiteit van de industrie, de administratieve procedures, de wettelijke aspecten en hun implicaties voor bedrijven zorgen ervoor dat we de beste oplossing voor elke zaak kunnen aanbieden.

We voeren interne audits of klantenaudits uit om te onderzoeken in hoeverre het bedrijf voldoet aan de milieu-en duurzaamheidsstandaarden die voor hen van toepassing zijn.

Het is fundamenteel dat een bedrijf zich bewust is van de manier waarop zijn acties het milieu rond zich beïnvloedt en maatregelen neemt om de bescherming en zorg ervan te bevorderen. Veel van deze maatregelen beogen vooral een verlaging van het energieverbruik en van de afvalproductie en een verbetering van interne werkprocessen.

Milieuverantwoordelijkheid is niet langer enkel een zorg voor grote bedrijven en merken. Kleine en middelgrote bedrijven (KMO’s) hebben ook een belangrijke impact op het milieu en dienen dezelfde verbintenis en productiviteit te tonen in het verlagen van hun koolstofvoetafdruk en de overstap naar minder vervuilende processen.

Het effectief uitvoeren van verschillende type milieu-audits draagt bij tot de bescherming van het milieu en zijn ecosystemen.

Bovendien leidt het tot een reeks voordelen zoals lagere kosten, bepaalde wettelijke vrijstellingen, een voorsprong op de concurrentie een sterk merk imago, meer vertrouwen van gebruikers, en het aantrekken van nieuwe klanten en leveranciers.

Bij FI group zijn we experts in managementsystemen en hebben we een lange staat van dienst wat betreft het verlenen van milieuadvies en audits aan overheids-en privéorganisaties in verschillende sectoren.

Via ons adviesprogramma implementeren we een flexibel en doeltreffend systeem om bedrijven te volgen tijdens het behalen van milieucertificering.

Verantwoord management en een vertrouwensband met belanghebbenden worden een competitief voordeel. Daarom volgen wij als specialisten in het implementeren van milieumanagementsystemen uw organisatie bij het behalen van uw ISO-certificaten (14001, 27001, EMAS-verordening, etc.) met kwalitatieve en op maat gemaakt advies. Op deze manier verzekeren we dat het geïmplementeerde systeem zowel praktisch is als effectief, makkelijk te onderhouden en aanpasbaar aan uw behoeften als klant en het daarnaast op voldoende wijze de certificatie audit overschrijdt. Deze dienst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een initiële diagnose van de organisatie en haar procedures
 • Een bezoek ter plaatse en interviews met de medewerkers om het managementsysteem te bepalen
 • Procedures opstellen, formulieren voorbereiden, beleid, doelstellingen en indicatoren opstellen
 • Ondersteuning voor de implementatie van de vereiste activiteiten
 • Interne opleiding voor het personeel dat betrokken is in het managementsysteem
 • Interne audits
 • Ondersteuning bij de selectie van de certificeringsinstelling indien de klant dit wenst
 • Ondersteuning tijdens het certificeringsproces.
× How can I help you?