Bespaar op belastingen, investeer in innovatie

Wist u dat uw bedrijf mogelijk in aanmerking komt voor een aanzienlijke fiscale vrijstelling? De vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing is een aantrekkelijke mogelijkheid voor werkgevers om hun financiële positie te versterken en tegelijkertijd hun werknemers te belonen. Hier ontdekt u hoe deze regeling uw onderneming kan ondersteunen en krijgt u een overzicht van de meeste mogelijkheden: 

 1. Onderzoek en ontwikkeling: als uw bedrijf zich bezighoudt met innovatie en O&O activiteiten, dan is er goed nieuws. De vrijstelling van doorstorting voor bedrijfsvoorheffing kan aanzienlijke belastingvoordelen opleveren, waardoor u meer middelen kunt inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en projecten. 
 2. Nacht- en ploegwerk: voor ondernemingen die 24/7 operationeel zijn of in ploegendiensten werken, biedt deze regeling een kans om loonkosten te verlagen en de concurrentiepositie te versterken. Onze experts begeleiden u door de complexe regelgeving, zodat u optimaal kunt profiteren van deze vrijstelling. 
 3. Werken in onroerende staat uitvoeren: investeert uw bedrijf in onroerend goed en gaat het om werken in onroerende staat (bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, en meer)? Dan kan de vrijstelling van doorstorting voor bedrijfsvoorheffing uw investeringen nog aantrekkelijker maken. We laten u zien hoe u uw vastgoedportefeuille kunt optimaliseren en belastingvoordelen kunt benutten. 

De vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing is een vorm van loonkostverlaging die de werkgever toelaat om een deel van de bedrijfsvoorheffing die hij normaal moet inhouden op het loon van zijn werknemers, zelf te behouden. Dit betekent dat de werknemers meer nettoloon ontvangen, zonder dat de werkgever meer brutoloon moet betalen. 

Stel een vraag aan ons team!

Een overzicht van de mogelijkheden

Wat is de gedeeltelijke vrijstelling voor bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers? 

De gedeeltelijke vrijstelling voor bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een fiscale maatregel die bedoeld is om de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) te stimuleren. Het houdt in dat werkgevers uit de privésector en kennisinstellingen een deel van de bedrijfsvoorheffing die ze moeten betalen op de lonen van hun onderzoekers, mogen houden in plaats van door te storten aan de fiscus. Zo kunnen ze meer middelen vrijmaken voor hun O&O-activiteiten. 

Door de loonkosten van de onderzoekers te verlagen, kunnen de werkgevers meer investeren in O&O en zo hun concurrentievermogen en groeipotentieel vergroten. Bovendien draagt de maatregel bij tot de creatie en het behoud van hooggekwalificeerde jobs in de O&O-sector. Een win-win situatie voor zowel de werkgevers als de onderzoekers. 

Wie komt in aanmerking? 

Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 

 • Ten eerste moet je een onderneming of een kennisinstelling zijn, zoals een universiteit, hogeschool, wetenschappelijke instelling, of een fonds voor wetenschappelijk onderzoek.  
 • Ten tweede moet je onderzoekers tewerkstellen die een specifiek doctoraats-, master- of bachelordiploma hebben, of die deze kwalificatie door ervaring verworven hebben. 
 • Ten derde moet je onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s uitvoeren die gericht zijn op fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Je moet deze projecten of programma’s ook aanmelden bij BELSPO vóór de aanvangsdatum om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling. 

Wat komt in aanmerking? 

Deze vrijstelling bedraagt 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van de (in aanmerking komende) onderzoekers met een doctoraats- of masterdiploma, en 40% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van de (in aanmerking komende) onderzoekers met een bachelordiploma.  

 • Deze percentages kunnen pro rata de O&O-activiteiten toegepast worden. 

De vrijstelling kan wél gecumuleerd worden met andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Wat is de gedeeltelijke vrijstelling voor bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid? 

De gedeeltelijke vrijstelling voor bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid is een percentage van de belastbare bezoldiging van de werknemer die in aanmerking komt voor het voordeel. Dit percentage bedraagt: 

 • 22,8% voor nacht- of ploegenarbeid die voldoet aan de wettelijke voorwaarden; 
 • 25% voor nacht- of ploegenarbeid die wordt verricht in een volcontinu arbeidssysteem. 

Wie komt in aanmerking? 

Om in aanmerking te komen moet je aan drie voorwaarden voldoen: 

 • Je moet een werkgever zijn die onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid; 
 • Je moet werknemers in dienst hebben die nacht- of ploegenarbeid verrichten; 
 • Je moet je werknemers een ploegen- of nachtpremie toekennen voor hun nacht- of ploegenarbeid. 

Wat komt in aanmerking? 

Nacht- of ploegenarbeid is arbeid die wordt verricht volgens een bepaald arbeidsregime dat afwijkt van de normale dagarbeid. Er zijn verschillende soorten nacht- of ploegenarbeid, afhankelijk van de sector, de onderneming en de functie van de werknemer. De belangrijkste vormen zijn: 

 • Nachtarbeid: arbeid die wordt verricht tussen 20 uur en 6 uur. Voorbeelden van sectoren waar nachtarbeid is toegestaan zijn de horeca, de gezondheidszorg, de bewaking en de transportsector. 
 • Ploegenarbeid: arbeid die wordt verricht volgens een vast of variabel uurrooster, waarbij de werknemers elkaar regelmatig aflossen op dezelfde arbeidspost. Er zijn verschillende soorten ploegenarbeid, zoals tweeploegenarbeid, drieploegenarbeid, vierploegenarbeid, vijfploegenarbeid, enz. Ploegenarbeid kan al dan niet gepaard gaan met nachtarbeid. 
 • Volcontinu arbeidssysteem: een specifieke vorm van ploegenarbeid, waarbij de werknemers 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 werken, met een regelmatige afwisseling van ploegen. Een volcontinu arbeidssysteem vereist een minimum van vier ploegen, waarbij elke ploeg minstens één keer per week nachtarbeid verricht. 

De vrijstelling kan wél gecumuleerd worden met andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Wat is de gedeeltelijke vrijstelling voor bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat? 

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat is een fiscale maatregel die in 2018 werd ingevoerd in het kader van de taxshift. Het doel van deze maatregel is om de werkgelegenheid en de investeringen in sectoren die werken in onroerende staat verrichten, te stimuleren. De maatregel houdt in dat u als werkgever 18% van de belastbare bezoldigingen van uw werknemers die in ploegen werken op locatie, niet moet doorstorten aan de fiscus. U mag dit bedrag dus zelf houden. Dit geldt voor de bezoldigingen die u betaalt of toekent vanaf 1 januari 2018. 

Wie komt in aanmerking? 

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet u aan een aantal voorwaarden voldoe:

 • Ten eerste moet u een onderneming zijn waar ploegenarbeid wordt verricht. Dit betekent dat u werk moet laten uitvoeren door één of meerdere ploegen van minstens twee personen, zonder rekening te houden met studenten en leerlingen in een alternerende opleiding, die hetzelfde of complementair werk doen zowel qua inhoud als qua omvang. Het werk moet bovendien op locatie worden verricht, dus niet in uw eigen bedrijfsgebouwen.  
 • Ten tweede moet u een onderneming zijn die werken in onroerende staat uitvoert. Het gaat om alle werken in onroerende staat, dat zijn alle werken die betrekking hebben op het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed alsmede elke handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. Dit omvat ook de levering en de plaatsing van materialen of toestellen die onroerend worden door bestemming of door incorporatie.  
 • Ten derde moet u een onderneming zijn die onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid. Dit betekent dat u voor uw werknemers socialezekerheidsbijdragen moet betalen in België.
 • Ten vierde moet u een onderneming zijn die een bruto-uurloon van minstens 16,02 euro, vóór inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen, betaalt of toekent aan de werknemers van de ploeg. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit geldt echter niet voor alle werknemers van de ploeg, maar enkel voor degenen die het vereiste minimale loon ontvangen. De vrijstelling kan dus ook toegepast worden op de bezoldigingen van de werknemers van de ploeg die een hoger loon ontvangen. 

Wat komt in aanmerking? 

De vrijstelling kan enkel toegepast worden op de belastbare bezoldigingen van de werknemers die in ploegen werken op locatie en die werken in onroerende staat uitvoeren. Dit zijn de bezoldigingen die onderworpen zijn aan de bedrijfsvoorheffing, zoals het loon, de premies, de voordelen van alle aard, de eindejaarspremie, het vakantiegeld, enz.  

 • De vrijstelling bedraagt 18% van deze bezoldigingen. 
 •  Dit percentage wordt berekend op basis van het brutobedrag van de bezoldigingen, vóór de inhouding van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.  
 • De vrijstelling kan niet gecumuleerd worden met andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, zoals de vrijstelling voor onderzoekers of de vrijstelling voor nacht- en ploegenarbeid.

Met werken in onroerende staat wordt meer dan alleen werken uitgevoerd door de bouwsector (PC 124) bedoeld. Dit kunnen ook werken zijn die behoren tot de bevoegdheid van de sector van de schoonmaak (PC 121), de hout- en stoffering (PC 126), de landbouw (PC 144), de metaalconstructie (PC 111) en de electriciens (PC 149.01).

× How can I help you?