17 april 2024

Innovatie en kennisbeheer spelen een doorslaggevende rol bij de aanpassing, groei en het succes van bedrijven in de huidige hyperconcurrerende omgeving, met dynamische markten en veranderende omstandigheden. O&O&I-activiteiten hebben een hefboomeffect op de productiviteit en het concurrentievermogen en zijn essentieel om de digitale en groene transitie aan te kunnen.  De rol van overheidssubsidies in O&O&I is van vitaal belang om aanvullende particuliere investeringen te realiseren. De Europese Unie heeft de ambitieuze doelstelling om 3% van het BBP te besteden aan O&O&I-investeringen. Daarom zullen instrumenten en stimulansen voor O&O&I-activiteiten van bedrijven de komende jaren naar verwachting verder worden bevorderd. 

Vereisten voor het verkrijgen van publieke O&O&I-financiering 

Zodra het O&O&I-project is geïdentificeerd, moeten de reikwijdte, de kosten en de duur ervan worden bepaald en moeten er duidelijke doelstellingen worden vastgesteld. Deze mate van definitie is essentieel, aangezien het projectplan en de projectbeschrijving naderhand gedetailleerd moeten worden in de documenten en technische rapporten die door de overheden worden gevraagd.  

Ongeacht de innovatieve aard van een project kan een gebrek aan structuur en samenhang in de aanpak leiden tot mislukte evaluaties, met als gevolg dat overheidssubsidies worden afgewezen.  

Ten tweede is het voor het verkrijgen van O&I-subsidies noodzakelijk om de mate van innovatie van het project goed te onderbouwen, door de huidige mate van technologische ontwikkeling op de markt te vergelijken met de technologische differentiatie die het project biedt. Aanvullende projectcriteria kunnen ook doorslaggevend zijn in sommige oproepen tot het indienen van voorstellen, zoals het onderwerp of technologisch gebied, het budget en de duur. In deze gevallen hangt het financieringspotentieel van een project af van de specifieke vereisten van elke oproep.  

Tot slot zijn er enkele algemene vereisten in de regelgevingskaders voor subsidies, met regelgeving op Europees en nationaal niveau, die bepalen of een bedrijf in aanmerking kan komen voor overheidssubsidies. Deze vereisten kunnen onder andere beperkingen inhouden op basis van de economische activiteiten die door het bedrijf worden uitgevoerd, naleving van de dilatatatieregelgeving, de financiële verklaringen van het bedrijf, of het up-to-date zijn met de betalingsverplichtingen bij de verschillende overheden.  

Om te bepalen of een project in aanmerking komt voor overheidssubsidies voor O&O&I, is het dus essentieel om nauwgezet na te gaan of aan de vereisten van de begunstigde wordt voldaan en ten tweede of het project duidelijk gedefinieerd is en elementen van technologische innovatie bevat. 

De voordelen van overheidsfinanciering 

O&O&I-projecten zijn vaak van strategisch belang voor bedrijven om hun bedrijfsplannen uit te voeren en bedrijfsgroei te garanderen. Daarom zijn veel bedrijven vastbesloten om het project uit te voeren, ongeacht of ze overheidssubsidies krijgen. Toch heeft overheidsfinanciering een stimulerend effect op deze activiteiten.  

Projecten kunnen bijvoorbeeld versneld worden, door een snellere uitvoering of een grotere reikwijdte. Daarnaast bieden veel oproepen tot het indienen van voorstellen voorschotten op de financiering die projecten op gang kunnen helpen dankzij de beschikbaarheid van een aanzienlijk deel van het kapitaal dat nodig is voor de investering. Bovendien bevorderen overheidsmiddelen voor de uitvoering van het project de verkorting van de terugverdientijd van de O&O-investering in vergelijking met een scenario zonder deze financiering.  

Bovendien is het vaak mogelijk om gemengde subsidieformules te vinden die subsidies en zachte leningen omvatten, waarvan de voorwaarden gunstiger zijn dan die van de markt. Ook kunnen subsidies in bepaalde gevallen verenigbaar zijn met andere stimulansen voor O&O, zoals subsidies, de octrooibox of belastingaftrek voor O&O.  

Naast deze economische en financiële voordelen is het verkrijgen van overheidssubsidies ook een kwaliteitslabel voor het bedrijf en zijn inzet voor O&O, aangezien de oproepen tot het indienen van voorstellen vaak in competitieverband worden gedaan. Deze erkenning bevordert de zichtbaarheid van de initiatieven van de begunstigde en stimuleert zakelijke kansen en samenwerking met derden. 

Technologisch risico wordt beloond 

O&O&I-activiteiten zijn activiteiten die nieuwe technologieën, hulpmiddelen, nieuwe ontwerpen of verstorende processen omvatten in vergelijking met de technieken die gewoonlijk op de markt worden gebruikt. Afhankelijk van de rijpheidsgraad van de nieuwe technologieën (TRL, Technology Readiness Level), kunnen er verschillende test- en validatiefasen nodig zijn voordat de commerciële of definitieve oplossing wordt verkregen. Deze fasen zijn meestal opeenvolgend om het product, de dienst of het proces dichter bij de eindmarkt te brengen en gaan van tests op laboratoriumschaal tot prototypes of tests in echte omgevingen.  

O&O&I-financieringsinstrumenten erkennen gewoonlijk de inspanning en het risico van innovatieve activiteiten, met gunstigere voorwaarden voor activiteiten met een hoger technologisch risico en ver van de markt. Daarom zijn een correcte identificatie van de TRL van het project en een goede rechtvaardiging van de mate van nieuwheid en technologische rijpheid essentieel voor het maximaliseren van de subsidies of belastingvoordelen voor deze activiteiten.  

Een project dat industriële onderzoeksactiviteiten omvat, komt eerder in aanmerking voor overheidsfinanciering dan een experimenteel innovatieontwikkelingsproject. Op deze manier stimuleert de overheid economische groei en ontwikkeling op basis van innovatie en de integratie van nieuwe technologieën. 

Groene en digitale toekomst ondersteund door O&O&I 

De Europese Unie zet zich in voor innovatie met het oog op de groene en digitale transitie die, samen met de integratie van nieuwe technologieën, het concurrentievermogen van bedrijven bevordert en de wereldwijde positionering van Europese bedrijven verbetert. Met dit doel voor ogen zijn openbare subsidiemechanismen bedoeld om O&I-projecten van bedrijven via verschillende overheidsinstanties te cofinancieren.  

De concurrentie voor het verkrijgen van deze subsidies is meestal erg hoog en daarom is het belangrijk dat de projecten duidelijk en goed gedefinieerd zijn en afgestemd zijn op de verschillende oproepen voor subsidies. Daarnaast is het essentieel om ervoor te zorgen dat aan de eisen van de verschillende oproepen tot het indienen van voorstellen wordt voldaan, zowel op projectniveau als om te garanderen dat bedrijven in aanmerking komen. 

Dankzij overheidssubsidies kunnen bedrijven hun projecten met meer economische en financiële zekerheid promoten, wat het risico van O&I-investeringen gedeeltelijk vermindert. Bovendien vergroten ze de mogelijkheden voor gezamenlijke ontwikkeling en verbeteren ze de marktpositionering van het bedrijf. 

Bij FI Group zijn er specifieke teams die gespecialiseerd zijn in de verschillende financieringsprogramma’s en die een complete service bieden, van het bedenken van het idee, het definiëren van het project, het analyseren van de markt en de stand van de techniek, tot het stimuleren van samenwerking en het coördineren van voorstellen. Daarom begeleiden wij onze klanten gedurende de hele levenscyclus van de projecten, van begin tot eind, met de voorbereiding van financieringsvoorstellen, interactie met de organisaties, beheer van de dossiers, verantwoording, audits en incasso’s, tot de uiteindelijke afsluiting door de administratie. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u begeleiden op uw nieuwe groeitraject. Onze experts staan tot uw beschikking om te analyseren hoe uw project past in de beschikbare financieringsoproepen en om samen met u de volgende stappen te zetten. 

Marius Tamus Gamisand 

× How can I help you?