29 maart 2022

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een gezamenlijk regelgeving voor alle EU-landen. Het wordt op Europees niveau beheerd en gefinancierd uit de middelen van de EU-begroting. Het is bedoeld om landbouwers te ondersteunen en de productiviteit van de landbouw te verbeteren, om zo een stabiele bevoorrading met betaalbaar voedsel in de Europese Unie te garanderen. Hoewel België zijn GLB-plannen nog moet voorstellen (één voor Wallonië en één voor Vlaanderen), ontwikkelt het in 2022 verschillende maatregelen om de ontplooiing van plattelandsgemeenschappen en een duurzame groei van de landbouw te vrijwaren en zo een meer biologische positieve samenleving tot stand te brengen.  

Belgische landbouwontwikkeling in de praktijk 

Om de overgang naar een duurzame landbouw te ondersteunen en in lijn te blijven met de Europese Green Deal-doelstellingen, maakt België een transitie door: beide gewesten tonen ambities om meer geld uit te trekken voor maatregelen ter ondersteuning van klimaat, biodiversiteit, milieu en dierenwelzijn.   

Nationale strategische plannen (NSP’s) zijn een van de belangrijkste nieuwigheden van het hervormde GLB, het omvangrijke landbouwsubsidieprogramma van de EU, dat van 2023 tot 2027 loopt. In deze plannen geven de EU-landen aan hoe zij aan de behoeften van landbouwers en plattelandsgemeenschappen zullen voldoen. Wat de biologische landbouw betreft, hebben Vlaanderen en Wallonië elk hun eigen plannen met doelstellingen, projecten en subsidies.   

De verschillende karakteristieken van de regio: een organisch overzicht 

In 2020 is het succes van de biologische landbouw nog maar eens ontegensprekelijk. Alle indicatoren bevestigen dat de groei van de sector aanhoudt.  

Tussen 2019 en 2020 is het aantal biologische landbouwbedrijven opnieuw gestegen. Biologische landbouw is nu goed voor 7,2% van de oppervlakte cultuurgrond. 

  • Het Waalse biologische plan, Plan Bio 3030, is ambitieus en streeft naar 30% biologische landbouwgrond tegen 2030. Aangezien de Europese Green Deal slechts 25% beoogt.  
  • Het Plan Bio 2018-2022 van Vlaanderen loopt echter nog en zal binnenkort worden herzien.   

Wallonië en Vlaanderen: de situatie op het platteland 

De Waalse landbouw wordt gekenmerkt door zijn lokale karakter, zeker in tegenstelling tot de Vlaamse landbouw, die meer exportgericht is.  

De Waalse landbouw wordt ook sterk gekenmerkt door een goed ontwikkelde sector van de biologische landbouw. Door de lage verstedelijkingsgraad is er in Wallonië meer ruimte beschikbaar voor biologische landbouw dan in Vlaanderen.   

In totaal neemt Wallonië 91% van de Belgische biologische landbouw voor zijn rekening. De Belgische biologische landbouwsector is dus bijna uitsluitend Waals geworden.  

Dit gezegd zijnde, hebben beide regio’s open projecten die oproepen tot investeringen. De consultants van FI Group, met de nodige expertise en kennis, bieden begeleiding bij het uitzoeken van de juiste subsidies voor uw project. 

Vlaanderen: Nieuwe oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor biologische landbouw 

Het Vlaams Departement Landbouw en Visserij lanceert een nieuwe oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor onderzoek inzake biologische landbouw. De geselecteerde onderzoeksprojecten zullen worden gefinancierd met een budget van maximaal 150.000 euro. De projectvoorstellen kunnen tot 31 mei worden ingediend. 

Projectvoorstellen moeten betrekking hebben op een van de volgende thema’s:   

  1. Robuuste biologische productiesystemen-primaire productie: een systeembenadering;  
  1. Oplossingen voor extreme weersomstandigheden in biologische teeltsystemen door te werken aan de bodemkwaliteit  
  1. Schimmelziekten bestrijden met agro-ecologische praktijken vanuit een systeembenadering; 
  1. Maatregelen voor minder ammoniakemissies in de biologische veehouderij vanuit een systeembenadering. 

Projecten kunnen op zijn vroegst starten op 1 januari 2023 en op zijn laatst op 31 december 2023. De projectduur is maximaal drie jaar. 

Wallonië: lopende oproep over landbouw, biodiversiteit en klimaat 

AWAF legt zich toe op het herstel van de bocage, de ontwikkeling van de biodiversiteit in hoogstamboomgaarden en agroforestry in Wallonië. 

  1. De risico’s in verband met klimaatverandering verminderen” door de ontwikkeling van agrobosbouwtechnieken in al hun vormen en de vermeerdering van koolstofputten binnen de landbouwruimte  
  1. De erosie van de wilde en de fruitbiodiversiteit tegengaan door de totstandbrenging van meer gediversifieerde agro-ecosystemen en de verbetering van het ecologisch netwerk  
  1. De geteelde en wilde genetische rijkdommen en in het bijzonder het Waalse fruiterfgoed in stand houden met het oog op de klimaatverandering en de economische transities. 

Deze projectoproep loopt van juli 2021 tot juli 2024. 

Rekening houdend met het huidige klimaat 

Omdat Europa voor veel landbouwproducten zelfvoorzienend is, loopt zijn voedselvoorziening momenteel geen gevaar – in tegenstelling tot wat in andere delen van de wereld het geval is. Maar omdat de landbouwsector een netto-importeur van veel producten is, is hij kwetsbaar voor de gevolgen van oorlog.  

Om de risico’s van de oorlog in Oekraïne voor de Europese landbouwsector te beperken, maakt de Europese Commissie een hulppakket van 500 miljoen euro vrij. Bovenop de huidige regionale plannen gaat daarvan 6.27 miljoen euro naar Belgische boeren. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?