24 juli 2023

Digitale oplossingen waarbij de mens centraal staat, zullen bedrijven nieuwe kansen bieden, de ontwikkeling van betrouwbare technologie aanmoedigen, een open en democratische samenleving bevorderen, een levendige en duurzame economie mogelijk maken en de digitale transformatie verwezenlijken. Het project, dat wordt gefinancierd door NEXT Generation EU, heeft de ambitie om de EU-lidstaten om te vormen tot een digitale, moderne en concurrerende economie. Het doel is innovaties te introduceren die het welzijn van de burgers vergroten en de economische veerkracht ondersteunen.   

Wat is NEXT Generation EU?    

Next Generation EU (NGEU) is een tijdelijk herstelinstrument om de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronaviruspandemie te helpen herstellen. De herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) is de spil van de NGEU, met leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen die door de EU-landen worden ondernomen.    

Om toegang te krijgen tot NGEU-fondsen moet elke lidstaat een nationaal herstel- en veerkrachtplan (NRRP) ontwikkelen, waarin een samenhangend pakket hervormingen en investeringen voor de periode 2021-26 wordt uiteengezet.   

Ambities voor de digitale transformatie   

Het herstel- en veerkrachtfonds is opgenomen in het NextGenerationEU-kader. Het doel van het fonds, 672,5 miljard euro, is overheidsinvesteringen te ondersteunen, met name in digitalisering en in het streven naar een groener Europa, en tegelijk de nationale economieën veerkrachtiger te maken en beter voor te bereiden op de toekomst.    

Het herstelprogramma van de NGEU is opgebouwd rond drie pijlers die in het nationale plan van elke lidstaat aan bod moeten komen en waarvoor een minimumpercentage van de totale financiering moet worden uitgetrokken.   

Het Belgische nationale RRP zal worden ondersteund met 4,5 miljard euro aan subsidies. 27% van het plan zal digitale doelstellingen ondersteunen.   

De belangrijkste digitale maatregelen van het Belgische nationale RRP   

De uitdagingen waar de Belgische federale overheid zich voor de digitale transformatie voor gesteld ziet, zijn onder meer     

 • Aanpak van een gebrek aan digitale vaardigheden   
 • De glasvezel- en 5G-voorbereidheid versterken    
 • De digitale transformatie van overheidsdiensten   

Op basis van deze uitdagingen heeft de regering haar belangrijkste digitale maatregelen ontwikkeld:  

Het plan ondersteunt de digitale transitie met investeringen in de digitalisering van het openbaar bestuur, in vaardigheden en digitale inclusie, in cyberveiligheid en in connectiviteit.    

Er zal 480 miljoen euro worden geïnvesteerd in onderwijs, voor een meer inclusief en toekomstbestendig onderwijssysteem in alle gemeenschappen met digitale en STEM-vaardigheden (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) van leerlingen en studenten en toegang tot digitale instrumenten en technologie.    

Verder zal het plan 585 miljoen euro investeren in de digitale transformatie van het openbaar bestuur, justitie en de gezondheidszorg om de toegang voor burgers en bedrijven te verbeteren, en in een reeks hervormingen die zullen bijdragen tot de uitrol van 5G en de aanleg van ultrasnelle connectiviteitsinfrastructuur, zoals glasvezel.   

Hoe organiseren de gewesten hun projecten op basis van de Nationale Digitale Transformatie?    

De Digitale Transformatie van België is onderverdeeld in drie hoofdcomponenten, die als inspiratie dienen voor de regionale RRP’s en hun digitale projecten.    

1.- Cyberweerbaarheid en cyberbeveiliging   

Het hoofddoel is, op basis van de structurerende investerings- en hervormingsprojecten, cyberdreigingen te bestrijden door middel van projecten die de weerbaarheid van het land versterken en het vermogen versterken om nieuwe fenomenen van cybercriminaliteit aan te pakken.    

Dit gebeurt door te investeren in:   

 • Cyberveilige en veerkrachtige digitale samenleving    
 • 5G    
 • Interceptie en beveiliging door NTSU/CTIF    

2.- Openbaar bestuur   

Deze component is gebaseerd op investeringsprojecten en structurele hervormingen, die zowel betrekking hebben op het ondernemingsklimaat als op justitie. Het is erop gericht digitale technologieën te gebruiken om het optreden van de overheid efficiënter te maken, zowel in haar interne processen als in haar interactie met burgers en bedrijven:   

 • Vereenvoudiging van administratieve procedures (op bedrijfs- en bestuursniveau)   
 • E-overheid: Aanbestedingsprocedure    

3.- Optische-vezeltechnologie, 5G-technologie en nieuwe technologie   

De ambitie is de connectiviteit van het nationale grondgebied te verbeteren door de ontwikkeling van hogesnelheidsglasvezelnetwerken voort te zetten, maar ook door 5G-corridors te ontwikkelen die universele en betaalbare toegang tot verbinding in alle stedelijke en plattelandsgebieden mogelijk maken. Het doel is ook om te profiteren van de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), door ervoor te zorgen dat deze technologieën een positieve maatschappelijke impact hebben.   

 • De introductie van 5G     
 • Investeren in digitale technologieën   
 • Dekking van witte zones door de ontwikkeling van supersnelle glasvezelnetwerken   
 • Ontwikkeling van een AI-instituut om maatschappelijke uitdagingen met deze technologie aan te pakken  
 • Verbetering van de interne (via wifi) en externe (via glasvezel) connectiviteit van scholen en bedrijventerreinen  

Digitale technologieën en transformaties als onderdeel worden in België uitgevoerd als een federale bevoegdheid. Dit betekent dat de federale regering de invoering ervan en de levensvatbaarheid van de overeenkomstige projecten uitwerkt.  

Waar staat digitaal België in 2023? 

In het DESI (Digital Economy and Society Index) rapport van 2022, dat de digitale vooruitgang van EU-lidstaten volgt, staat België op de 16e plaats van de 27 landen. Hoewel het land qua groei in digitalisering onder het EU-gemiddelde valt, gezien de uitgangspositie, valt België op wat betreft de integratie van digitale technologieën in het bedrijfsleven, waarmee het op de 6e plaats in de EU staat.  

 • Bovendien is het gebruik van e-overheidsdiensten aanzienlijk toegenomen, waarbij België het EU-gemiddelde met 9 procentpunten overtreft (74% tegenover 65%).  
 • Desondanks blijft België achter bij het EU-gemiddelde op het gebied van connectiviteit, met name wat betreft de uitrol van glasvezelnetwerken, met een verschil van 40%

Om deze bestaande tekortkomingen aan te pakken, hebben alle niveaus van de overheid in België diverse digitale strategieën en plannen geïntroduceerd: 

Op federaal niveau lanceerde de regering in 2021 een nieuwe digitale strategie genaamd #SmartNation, die aansluit bij de vijf assen van de DESI-indicatoren. De Vlaamse regio heeft een regionaal herstelplan ontwikkeld, Vlaanderen Radicaal Digitaal II, waarbij digitale transformatie een van de zeven belangrijkste aandachtsgebieden is. De Federatie Wallonië-Brussel heeft een hoofdstuk over digitalisering opgenomen in haar algemene strategie voor 2020-2025. Ook Wallonië heeft een digitale strategie opgesteld, getiteld “Digital Wallonia”, voor de periode 2019-2024. Binnen het herstel- en veerkrachtplan van België ligt de digitale component voornamelijk op het gebied van vaardighedenontwikkeling en e-overheid. In de komende twaalf maanden worden belangrijke resultaten verwacht op het gebied van de uitrol van 5G, de digitalisering van het justitiële systeem en de uitrusting van scholen met IT-infrastructuur en apparatuur. 

De Europese Commissie heeft een “digitaal kompas” opgesteld, waarin de digitale ambities van de EU worden vertaald naar concrete doelstellingen die in het komende decennium moeten worden bereikt. Dit kompas bestaat uit vier hoofdpunten:  

 1. Digitale vaardigheden voor burgers en hooggekwalificeerde professionals 
 2. Veilige en duurzame digitale infrastructuur 
 3. Digitale transformatie van bedrijven  
 4. Digitalisering van overheidsdiensten 

Deze focuspunten zijn cruciaal, niet alleen voor de digitale overgang, maar ook voor de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire en veerkrachtige economie die gelijke toegang tot de voordelen van de digitale wereld garandeert voor alle burgers en bedrijven. 

Op basis van het digitale kompas zijn de belangrijkste doelstellingen voor 2030 vastgesteld. Deze ambities omvatten onder andere ervoor zorgen dat minstens:  

 • 80% van de bevolking beschikt over basisdigitale vaardigheden; 
 • 75% van de bedrijven gebruikmaakt van cloudservices, kunstmatige intelligentie en big data; 
 • 80% van de burgers een digitale identiteitskaart kan gebruiken;  
 • en dat meer dan 90% van de KMO’s een basisniveau van digitale intensiteit bereikt. 

Om deze uitdagingen effectief aan te pakken, vergemakkelijkt de Europese Commissie de snelle start van grensoverschrijdende projecten via het Europees Herstel- en Veerkracht Faciliteit, het Cohesiefonds en andere EU-financieringsinstrumenten. Bovendien hebben de lidstaten zich ertoe verbonden ten minste 20% van de middelen voor hun herstel- en veerkrachtplannen toe te wijzen aan de digitale overgang. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?