9 maart 2023

Een gerichte wijziging goedgekeurd om de groene en digitale transitie te versnellen 

De Europese Commissie heeft een gerichte wijziging van de algemene verordening inzake groepsvrijstelling goedgekeurd om de steun voor de groene en digitale transitie in de Europese Unie te vergemakkelijken, te vereenvoudigen en te versnellen. 

Deze verordening voorziet in uitzonderingen op artikel 108, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat bepaalt dat alle staatssteun vooraf moet worden aangemeld en goedgekeurd door de EG. De algemene verordening inzake groepsvrijstelling schaft deze verplichting af voor nationale subsidies in bepaalde categorieën, omdat deze de vrije mededinging in de eengemaakte markt niet in het gedrang brengen.  

Met deze gerichte wijziging worden die uitzonderingsregels met name aangepast aan de nieuwe richtsnoeren en doelstellingen van de EU inzake de groene en digitale transitie, terwijl ook de juiste fundamenten worden gelegd om bij te dragen tot het herstel van de Europese economie na de pandemie van het coronavirus, de hoge energieprijzen en de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.  

Samen met het nieuwe tijdelijke crisis- en overgangskader zal de verordening het voor de lidstaten gemakkelijker maken om nieuwe maatregelen uit te voeren in sectoren die cruciaal zijn voor de overgang en het concurrentievermogen van een Europese net-nul-industrie, en om de doelstelling van de Europese Green Deal inzake klimaatneutraliteit te versnellen. Deze doelstellingen zijn in overeenstemming met het Green Deal Industrieel Plan, dat vorige maand door de EC werd gepresenteerd.  

De algemene groepsvrijstellingsverordening zal in de komende weken formeel worden goedgekeurd, nadat ze in alle officiële talen van de EU is vertaald, en zal in werking treden op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.  

Welke specifieke steuncategorieën worden bevorderd?  

De herziene regels maken het met name mogelijk  

  • Meer en gemakkelijkere subsidies voor de uitrol van hernieuwbare energie, decarbonisatieprojecten, groene mobiliteit en biodiversiteit, alsook investeringen in hernieuwbare waterstof en de verhoging van de energie-efficiëntie.  
  • De steunintensiteiten en aanmeldingsdrempels voor bepaalde O&O-projecten waarbij begunstigden uit meerdere lidstaten betrokken zijn, zoals de belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang, te verhogen.  
  • Steun voor opleiding en omscholing van minder dan 3 miljoen euro vrijstellen van aanmelding.  
  • Steunmaatregelen van de lidstaten ter regulering van de energieprijzen, zoals elektriciteit, gas en met aardgas of elektriciteit geproduceerde warmte, kunnen gemakkelijker onder een groepsvrijstelling vallen.  
  •  Een aanzienlijke verhoging van de aanmeldingsdrempels voor milieusteun en O&O+I steun.  
  • Verduidelijking en stroomlijning van de mogelijkheden voor risicofinancieringssteun voor KMO’s en startende ondernemingen, alsmede voor financiële producten die door het InvestEU-fonds worden ondersteund. 

Deze nieuwe verordening maakt ook een aanpassing mogelijk aan de meest recente EU-richtsnoeren, zoals de richtsnoeren regionale steun, de richtsnoeren klimaat-, energie- en milieusteun, de richtsnoeren risicofinanciering, het kader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie en de richtsnoeren breedbandsteun.   

De algemene verordening inzake groepsvrijstelling wordt verlengd tot eind 2026 met het oog op rechtszekerheid en stabiliteit van de regelgeving.  

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u begeleiden op het nieuwe pad van de NextGenerationEU. Onze experts staan tot uw beschikking om te analyseren hoe uw project past in het Europese herstelfonds NextGenerationEU en om samen met u de volgende stappen te zetten. Neem contact met ons op.  

Marina Marcos  

× How can I help you?