18 juli 2022

Kleine en Middelgrote Ondernemingen spelen een rol in de O&O- en Innovatieve ontwikkeling van de maatschappij. FI Group biedt dan ook aan u te begeleiden bij het vinden van de juiste O&O-subsidies op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Win4Expertise richt zich vandaag op het Waalse Gewest en vormt een subsidietak bestaande uit drie expert subsidies die ter beschikking staan van KMO’s. Lees hier wat ze inhouden, hoe ze worden toegepast en op welke manier wij u kunnen helpen bij het aanvragen. 

Ontwikkeling van de O&O+I van een bedrijf in nood  

Deze Waalse steun, algemeen gecommuniceerd onder de naam “Win4Expertise“, is nog te weinig bekend bij veel KMO’s. De drie subsidies die ze omvat, blijven echter toegankelijk voor een KMO in haar verkrijging en in haar uitvoering, ongeacht de sector waarin ze actief is. Zij wordt vooral in de aanloopfase van de ontwikkeling van nieuwe producten en dus idealiter vóór de O&O-activiteiten van een bedrijf aangeboden.  

Zoals alle beurzen van de Win4Expertise tak, hebben zij tot doel specifieke spitstechnologische expertise aan te trekken die in het bedrijf afwezig is.   

Financieel gezien verleent Win4Expertise een subsidie van 75% van de kosten van uitbesteding voor O&O en Innovatie van een innovatief product, software of proces.  

Deze subsidie dekt de subsidiabele uitgaven die overeenstemmen met de kosten van de diensten van de externe dienstverlener(s) die de opdracht uitvoeren, voor zover deze kosten niet hoger liggen dan de marktprijzen.  

Een overzicht van de drie specifieke subsidie-expertises   

 1.- Win4Expertise: Bijstand voor het aanvragen van octrooien  

Deze specifieke Win4Expertise-subsidie is toegespitst op octrooien: de steun voor het indienen van octrooiaanvragen dekt een deel van de kosten die daaruit voortvloeien (taksen en belastingen) totdat de octrooien worden toegekend (inclusief de kosten voor de nationale validering van het Europese octrooi).   

 • De subsidie kan 15 tot 50% vertegenwoordigen van alle octrooikosten (erelonen en taksen) die in rekening worden gebracht door een octrooigemachtigde die erkend is door het Europees Octrooibureau (EOB) of door het Belgisch Octrooibureau (OPRI) tot het octrooi of de octrooien zijn verleend.   

2.- Win4Expertise: Voordeel van uitbesteding voor de O&O&I van een innovatief product/software/proces   

Dankzij deze subsidie kunnen KMO’s een beroep doen op een externe openbare instantie – een erkend collectief onderzoekscentrum, een openbare onderzoeksinstelling, een onderzoekseenheid van een universiteit of hogeschool – voor de uitvoering van technische diensten (analyses, metingen, tests, …) in het kader van een proces van ondersteuning, advies en steun voor innovatie dat idealiter voorafgaat aan O&O-activiteiten binnen het bedrijf.   

 • De subsidie is een financiële steun die 75% van de kosten van de uitbesteding dekt.   

3.- Win4Expertise: Strategisch marketingadvies   

Een subsidie voor Waalse KMO’s die hen in staat stelt om, wanneer het op interne ontwikkeling aankomt, extern advies in te winnen om:   

 • Het commerciële potentieel van een innoverend produkt of procédé te kennen;   
 • De interesse die een innovatie opwekt te controleren;   
 • De potentiële vraag te beoordelen;   
 • Het produkt te positioneren ten opzichte van de concurrentie;   
 • Het niveau van de verkoopprijs te beoordelen;   
 • Nagaan of de in de doellanden geldende voorschriften worden nageleefd;   
 • Bestuderen van de mogelijkheden om de innovatie te beschermen;   
 • Strategische ontwikkeling van het bedrijfsleven en/of de communicatie.   

Deze subsidie maakt het ook mogelijk om, wanneer het gaat om de verwerving van een nieuwe buitenlandse technologie, een beroep te doen op extern advies met het oog op de voorbereiding van een overdracht van technologie. Deze kunnen betrekking hebben op:   

 • Technologie-evaluatie;   
 • Marktpositionering (benchmarking);   
 • Inschatting van het potentieel voor recuperatie door de onderneming;   
 • De omschrijving van de strategische uitdagingen van de onderneming;   
 • Identificatie van opleidingsbehoeften;   
 • Juridische bijstand voor contractonderhandelingen.  

Het financieringsplafond is beperkt tot 200.000 euro over 3 kalenderjaren per bedrijf.   

Wat kan FI Group voor u doen?  

Uw weg vinden in het Waalse subsidielandschap en de juiste financieringsmogelijkheid vinden kan een hele opgave zijn. Voor we beginnen, analyseren de consultants van FI Group uw project om een beter inzicht te krijgen in uw realiteit. Op basis daarvan identificeren we subsidiemogelijkheden, definiëren en brengen we projectideeën in kaart en stemmen we realistische subsidieprogramma’s af op uw activiteiten. Wij hebben een toegewijd subsidieteam dat KMO’s en grote bedrijven ondersteunt bij het aanvragen, verkrijgen en behouden van subsidies, op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.   

Na een gesprek met een consultant van FI Group, die uw bedrijf en project(plan) analyseert en de mogelijke subsidiemogelijkheden in kaart brengt, kijken we of dit een perfecte match is.   

Het aanvragen van een subsidie vereist dat u onderzoek doet en beoordeelt of uw project voldoet aan de criteria en aandachtsgebieden om in aanmerking te komen. Onze FI Group consultants hebben een veelzijdige aanpak met de bedoeling om u te ondersteunen tijdens deze eerste beoordelingsstappen. Wij maken een overzicht van de subsidies die passen bij uw bedrijf.   

FI Group volgt dit op met de volgende stappen:  

 • Het voorbereiden van de benodigde gegevens   
 • Het aanvragen van de subsidie   
 • Wachten op goedkeuring   
 • Succesvol uitvoeren van het (project)plan   
 • Rapporteren   
 • Afsluiten  

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en onderscheppen van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.    

Yvette Poumpalova

× How can I help you?