14 juli 2022

FI Group België bestaat uit een team van expert consultants om uw innoverende projecten te begeleiden. Met hun expertise op fiscaal vlak helpen onze consultants u bij het ontdekken van stimulansen zoals de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (BV-vrijstelling). Maar hoe is dit van toepassing op kleinere actoren die willen investeren in O&O? Hoe verhouden Young Innovative Companies zich tot deze fiscale stimulans?  

Wat is een YIC?  

De status van “Young Innovative Companies” (YIC) werd ingevoerd om mensen aan te moedigen KMO’s op te richten die aan O&O doen.  

Zo’n Young Innovative Companies zijn ondernemingen die onderzoeksprojecten uitvoeren en die aan het einde van de belastbare periode voorafgaand aan dat van de betaling of toekenning van de vergoeding, ook aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 • Het is een kleine (of middelgrote) onderneming en dus een onderneming die voor het laatst afgesloten boekjaar één van de volgende grenzen niet overschreed:  
  • Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt niet meer dan 50;  
  • Haar jaaromzet exclusief BTW bedraagt niet meer dan 7.300.000 euro  
  • Het balanstotaal bedraagt niet meer dan 3.650.000 euro;  
  • Het is een kleine en jonge vennootschap en dus minder dan 10 jaar voor 1 januari van het jaar waarin de vrijstelling van de roerende voorheffing wordt verleend, is opgericht; 
  • Zij is niet opgericht in het kader van een concentratie, herstructurering of uitbreiding van een vroegere activiteit, noch in het kader van een overname van een dergelijke activiteit;  
  • Zij heeft uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling gedaan die ten minste 15% vertegenwoordigen van het totale bedrag van de uitgaven van het voorgaande belastbare tijdperk.  

Door de aard van de status zijn YIC’s kleine ondernemingen.  

Vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers  

Als we het hebben over de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderwoekers (BV-vrijstelling), bevinden Young Innovative Companies zich in een speciale categorie: Ook YIC’s die salarissen betalen of toekennen aan het wetenschappelijk personeel dat zij in dienst hebben, kunnen van deze fiscale stimuleringsmaatregel profiteren.  

De consultants van FI Group hebben de kennis en de expertise om u binnen deze fiscale stimulans te ondersteunen, onder meer door administratieve aanmelding bij de verplichte instellingen, het aanvragen van de nodige (regionale) attesten, formulieren en claims, het aanpassen van de nodige documenten, het toepassen van steunmaatregelen en correcties waar mogelijk.  

De BV-vrijstelling uitgelegd 

Belgische privé-ondernemingen en openbare instellingen kunnen genieten van verschillende fiscale stimuli en regelingen. Deze hebben zowel een invloed op uw belastbaar inkomen als op uw belastingaangifte.  

Binnen BV-vrijstelling kan tot 80% van de bedrijfsvoorheffing door een onderneming worden teruggevorderd. Binnen dit instrument moet met het volgende rekening worden gehouden:   

 • Een specifiek diploma (vanaf bachelor)  
 • Betrokken bij O&O-activiteiten  

Werkgevers uit de privésector en kennisinstellingen worden vrijgesteld van de afdracht aan de fiscus van 80% van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van de onderzoekers die zij tewerkstellen.  

 • Sinds 2018 is deze maatregel uitgebreid tot verschillende bachelordiploma’s 
 • Sinds 2020 geldt een vrijstelling van 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en beperkt tot 50% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals die geldt voor werknemers met een specifiek master- en/of doctordiploma voor kleine vennootschappen, ook voor deze bachelordiploma’s 
 • Voor de andere vennootschappen is dit beperkt tot 25% van het totaalbedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor werknemers met een specifiek master- en/of doctoraatsdiploma 

De speciale status van YIC binnen de BV 

De BV-vrijstelling is van toepassing op ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen en die bezoldigingen betalen of toekennen aan onderzoekers met een doctoraat of een diploma van burgerlijk of industrieel ingenieur. Afwijking van het diplomaniveau is voor YIC’s mogelijk in de volgende situaties:     

 • Indien deze op projectbasis samenwerken met universiteiten en andere non-profit onderzoeksorganisaties: voor deze onderzoekers kan de 80% korting naar rato worden toegepast op de onderzoeksactiviteiten.  
 • Indien deze wetenschappelijk personeel in dienst hebben (onderzoekers, onderzoekstechnici, projectleiders onderzoek en ontwikkeling). Deze vrijstelling is niet mogelijk voor administratief of commercieel personeel.  

Welk type O&O komen in aanmerking?  

Onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten zijn projecten of programma’s die de volgende doelstelling hebben:  

 • Fundamenteel onderzoek: theoretische activiteiten die hoofdzakelijk worden uitgevoerd met het oog op het verwerven van nieuwe kennis, zonder dat zij bestemd zijn voor rechtstreekse praktische toepassing;  
 • Industrieel onderzoek: kritisch onderzoek dat gericht is op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten, of om deze aanzienlijk te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk zijn voor industrieel onderzoek, voor de validering van algemene technologieën, met uitzondering van prototypes;  
 • Experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, ontwerpen en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, processen of diensten worden verstaan, alsmede het vastleggen van informatie daarover. Deze activiteiten kunnen ook het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits deze niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.  

De omvang van de steun  

De steun bestaat erin dat de werkgevers worden vrijgesteld van de betaling aan de belastingdienst van een bepaald percentage van het voor de in aanmerking komende graden verschuldigde voorschot.  

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.  

Yvette Poumpalova

× How can I help you?