27 juli 2022

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie werkt België aan zijn economische comeback. Er is steun te vinden in tal van maatregelen, van Europees niveau tot regionaal niveau, waarbij wordt geïnvesteerd in hervormingen voor de toekomst. In 2022 zal het Belgisch herstelplan zich verder ontwikkelen en concreter worden uitgevoerd. FI Group volgt de voortgang op de voet en geeft u een overzicht van alles wat u moet weten om tijdens de zomermaanden bij te blijven!  

1.- Wat is de Next Generation EU? 

De Europese Raad heeft begin 2021 Next Generation EU (NGEU) opgericht en goedgekeurd, maar waar gaat het eigenlijk om? Hiermee is de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (RRF) voorzien met 750 miljard euro, verdeeld in 390 miljard euro aan niet-terugbetaalbare middelen en nog eens 360 miljard euro aan leningen. België zal 4,5 miljard euro ontvangen in de loop van het mechanisme. 70% van het geplande budget zal tussen 2021-2022 worden uitbetaald. 

2.- Hoe staat het met het Belgisch herstelplan? 

België is een van de eerste landen die een voorfinanciering hebben ontvangen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit. Het zal helpen om de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die in het Belgisch herstelplan zijn uiteengezet, op gang te brengen. Het programma omvat verschillende thema’s en is afgestemd op de behoeften van elk gewest. 

FI Group heeft de inhoud en de maatregelen geanalyseerd die in het nationale RRP zijn opgenomen. Deze maken deel uit van een reeks bredere initiatieven van de verschillende regeringen van het land, die verschillende thema’s behandelen en inspelen op verschillende behoeften.  

3.- Hoe zit het met de digitale transformatie? 

Digitale oplossingen waarbij de mens centraal staat, zullen nieuwe kansen scheppen voor bedrijven, de ontwikkeling van betrouwbare technologie aanmoedigen, een open en democratische samenleving bevorderen, een duurzame economie mogelijk maken en de Digitale Transformatie tot stand brengen. Om die reden is digitalisering een belangrijk thema binnen Next Generation EU. Van cyberveiligheid en e-governance tot 5G en AI-technologieën. 

Zowel op nationaal als op regionaal niveau worden in België digitale maatregelen geïmplementeerd. Hier wordt uitgelegd hoe ze verschillen en hoe ze moderne uitdagingen aanpakken. 

4.- Hoe zit het met de Groene Transitie? 

Klimaatverandering vormt een existentiële bedreiging voor de Europese Unie en de wereld. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft de Groene Transitie de ambitie om de EU-lidstaten om te vormen tot moderne, efficiënte en concurrerende economieën. Het doel is de economie te stimuleren door groene technologie, duurzame industrie en milieuvriendelijk vervoer tot stand te brengen en de verontreiniging terug te dringen.  

De groene maatregelen die voor deze transitie zijn vastgesteld, zijn verdeeld per Belgisch regio. FI Group heeft verschillende acties en ambities bekeken als het gaat om duurzame mobiliteit, decarbonisatie, biodiversiteit, …   

5.- Waarom een plan voor Energie en Klimaat tegen 2030? 

Eind 2019 heeft België de definitieve versie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2021-2030 ingediend bij de Europese Commissie. Naast energie en klimaat zijn mobiliteit, wetenschapsbeleid, financiën, defensie en landbouw, zowel op federaal als regionaal niveau, betrokken. Versterkt door de Groene Transitie-ambities van NGEU, leven de milieu-ambities wel degelijk in België. Samen richten ze zich op de overgang naar een koolstofarme samenleving en bieden ze financiering aan om dit waar te maken.   

6.- Wat is het effect van de onlangs goedgekeurde regionale steun? 

De Europese Commissie heeft de Belgische kaart voor de toekenning van regionale steun van 1 januari 2022 tot 31 december 2027 goedgekeurd in het kader van de herziene richtlijnen regionale steun (RRS). FI Group houdt u op de hoogte van de laatste wijzigingen en updates.   

Met de herziene RRS kan België de minst begunstigde regio’s steunen bij het inhalen van hun achterstand en de verschillen op het gebied van economisch welzijn, inkomen en werkloosheid verkleinen. Zij bieden ook meer mogelijkheden om regio’s te ondersteunen die met overgangs- of structurele uitdagingen worden geconfronteerd. 

7.- Welke zijn de sectoren van de toekomst? 

Het Belgische herstelplan steunt op vele pijlers, die sterk onderbouwd zijn en rekening houden met de regionale behoeften. Het raakt dan ook verschillende belangrijke sectoren binnen de samenleving. FI Group neemt de volgende onder de loep en deelt de laatste knowhow: 

Landbouw: steeds meer subsidies voor een biologische samenleving 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een gemeenschappelijk beleid voor alle EU-landen. Het wordt op Europees niveau beheerd en gefinancierd uit de middelen van de EU-begroting. Het is bedoeld om landbouwers te ondersteunen en de productiviteit van de landbouw te verbeteren, en zo te zorgen voor een stabiele voorziening van betaalbaar voedsel in de Europese Unie.  

Hoewel België zijn GLB-plannen nog moet voorstellen (één voor Wallonië en één voor Vlaanderen), ontwikkelt het in 2022 verschillende maatregelen om de ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen en een duurzame groei van de landbouw te vrijwaren in de richting van een meer biologisch positieve samenleving. Wilt u meer weten over het hoe?  

De overgang naar een circulaire economie 

De transitie naar een circulaire economie is essentieel om klimaat- en milieurisico’s het hoofd te bieden. Voor België is het ook een middel om zich te bevrijden van afhankelijkheid van derden, waardoor het beter bestand is tegen internationale prijsschommelingen en buitenlandse aanvoer.   

Lees hier meer over het belang van circulaire economie. Het doel is om de economie te stimuleren door groene technologie, duurzame industrie en transport te creëren en vervuiling terug te dringen.    

Het lot van de automobielsector 

In 2022 is de manier waarop we leven en reizen aan het veranderen. Ons Belgisch mobiliteitssysteem, en met name de automobielsector, moet zich aanpassen aan de mondiale realiteit, zoals digitalisering, en het hoofd bieden aan tal van uitdagingen, zoals de klimaatverandering en de vervoersveiligheid van de burgers. 

Bekijk hier de toekomst van deze snel evoluerende sector en kom meer te weten over de ontwikkeling ervan, rekening houdend met de hervormingen die uit de NGEU zijn voortgekomen. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten.

Yvette Poumpalova

× How can I help you?